ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა

წინამდებარე გეგმა მომზადებულია ევროკომისიის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის;  ტექნიკური მხარდაჭერით. დოკუმენტი განხილული იქნა მსოფლიო ბანკის თანამშრომლების მიერ და  ინიციატივა “მერები ეკონომიკური ზრდისთვის” მიერ შეფასდა დადებითად. მთელი პასუხისმგებლობა  გეგმის შინაარსობრივ მხარეზე ეკისრება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას.

 

This Plan was prepared with technical support from the Mayors for Economic Growth initiative of the European Commission. It was reviewed by staff of the World Bank and commended as excellent by the Mayors for Economic Growth initiative. Its content is owned by and remains sole responsibility of Sagarejo  municipality.

გააზიარე