საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკა

5 March, 2024

ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების შედეგები

იხილეთ დანართები:

Share page