ვაკანსიების განთავსების ადგილები

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართვეელოს კანონის 47-ე მუხლის  მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით და 48-ე მუხლით გათვალსიწინებული გადაყვანის მსურველი მოხელეების გამოსავლენად, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია აქვეყნებს ინფორმაციას იურიდიული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის შესახებ.

სტრუქტურული ერთეული: იურიდიული სამსახური

ვაკანტური თანამდებობა : მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

იერარქიული რანგი: III

თანამდებობრვო სარგო: 800 ლარი

ფუნქციები: მერიის უფლებამოსილებისადმი მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის და დაინტერესებულ პირებისთვის სამართლებრივ საკითხებზე კონსულტაციებისა გაცემა; საჯარო ინფორმაციის რეესტრის წარმოება; საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; საქართველოს კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებები.

განაცხადის წარსადგენად განისაზღვროს 2 სამუშაო დღე - 2019 წლის 04 თებერვლიდან და 05 თებერვლის ჩათვლით. განცხადებების რეგისტრაცია ხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის, მოქალაქეთა მომსახურების და საქმისწარმოების განყოფილების მიერ.

კანდიდატების გამოვლენის შემთხვევაში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი  კანდიდატებთან ატარებს გასაუბრებას და მოხელის შეფასების შედეგებისა და კვალიფიკაციის გათვალისწინებით იღებს გადაწყვეტილებას კანდიდატის  ზემოაღნიშნულ პოზიციაზე გადაყვანის შესახებ.

გააზიარე