საკრებულოს აპარატი

1. ილია სიფროშვილი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – აპარატის  უფროსი.

2. ეკა ტაბატაძე – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, საორგანიზაციო და იურიდიულ საკითხთა განყოფილების უფროსი.

3. ივანე გზირიშვილი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, საორგანიზაციო და იურიდიულ საკითხთა განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

4. ნათელა თედიაშვილი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, საორგანიზაციო და იურიდიულ საკითხთა განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

5. ანა ხებრელაშვილი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, საორგანიზაციო და იურიდიულ საკითხთა განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

6. თამთა თარიმანიშვილი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, საორგანიზაციო და იურიდიულ საკითხთა განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

7. ცინარი კონიაშვილი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, საორგანიზაციო და იურიდიულ საკითხთა განყოფილების  I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

8. ირმა როსტიაშვილი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, საორგანიზაციო და იურიდიულ საკითხთა განყოფილების  I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

9. გოდერძი ჯავახიშვილი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, საორგანიზაციო და იურიდიულ საკითხთა განყოფილების  I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

10. ივანე ქიტოშვილი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის,  მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი.

11. ნატალია ზალიკანიანი – სტრუქტურული ერთეულის, მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

12. მარიამ მეკოკიშვილი – სტრუქტურული ერთეულის, მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

 

გააზიარე