ცხელი ხაზი : 599801744

სოციალურად დაუცველთათვის

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტოენერგიის  ან გაზის ღირებულების დაფარვა.ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 100000-მდე. (დახმარების მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მომართვის დროს ირჩევს დახმარების ტიპს)

ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაფინანსება:                                                                                                              ).მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით;                                                                                                                                                                                                                                       .  მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით;                                                                                                                            გ.შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების დახმარება ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – თვეში 10 ლარის ოდენობით;                                                                                                                                                                                                                                             .საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში მონაწილე შშმ პირების - თვეში 10 ლარის ოდენობით                                                                                                                                                                                                                                     .რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები - 10 ლარის ოდენობით                                                                                                                                                                           6. სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000-მდე) თვეში 10 ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ დედით ან მამით ობოლ, სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილთა და შეზღუდული შესაძლებლბის სტატუსის მქონე სტუდნეტებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობელი ან მშობლები და ოჯახი რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის საფასურის  თანადაფინანსება  500 ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველი ოჯახების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფა 50 ლარის ოდენობით, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირების დაფინასება გამონაკლისისი სახით 100 ლარის ოდენობით.

 

გააზიარე