ცხელი ხაზი : 599801744

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი ობიექტების სარემონტო სამუშაოების ექსპლუატაციაში მიმღები სამუშაო ჯგუფის 2016 წლის 24 აგვისტოს სხდომის ოქმის საჯაროდ გამოცხადების თაობაზე 646 ბრძანება 10/28/2016 12/05/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანი“ ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე 1000მ3 ტევადობის 2 ახალი რეზერვუარის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში 04-106 წერილი 05/03/2019 05/06/2019 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ 1 ბრძანება 01/04/2019 01/08/2019 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი
სხდომის ოქმი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი ობიექტების სარემონტო სამუშაოების ექსპლუატაციაში მიმღები სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი 1 კომისიის სხდომის ოქმი 08/24/2016 10/31/2016 კომისია
სკრინინგის განცხდება-სოფელ პალდოს სქრინინგის პროცედურა სოფელ პალდოს მიმდებარედ, სახელმწიფო ტერიტორიაზე განახორციელოთ სქრინინგის პროცედურა 104575330 განცხადება 11/20/2020 11/20/2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 19 დადგენილება 07/14/2014 07/14/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
2022 წლის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის, ასევე 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ამ დანართის შემუშავება 2022 კანონპროექტი 11/18/2021 11/18/2021 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის შენიშვნებით გათვალისწინებული ბიუჯეტის პროექტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის შენიშვნებით გათვალისწინებული ბიუჯეტის პროექტი 2022 კანონპროექტი 12/17/2021 12/17/2021 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
2022 წლის 9 თვის ანგარიში დღეს, საგარეჯოს კულტურის სახლის დარბაზში, საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 88-ე მუხლის შესაბამისად, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 9 თვის გაწეული მუშობის შესახებ ანგარიში 2022 განცხადება 11/11/2022 11/11/2022 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი
იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 22 დადგენილება 07/25/2014 07/25/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 23 დადგენილება 07/25/2014 07/25/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საფინანსო–საბიუჯჯეტო კომისიის დებულება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 24 დადგენილება 07/25/2014 07/25/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება პანდუსის მოწყობის შეთანხმების შესახებ. ქ. საგარეჯო, დ.აღმაშენებლის ქ., №25-ს ტერიტორიაზე 240 ბრძანება 11/21/2016 11/21/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტის, იმავე კანონის 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და 62-ე მუხლის, „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის № 57-ე დადგენილების მე-11 თავის საფუძველზე 241 ბრძანება 11/21/2016 11/21/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების შესახებ 242 ბრძანება 11/21/2016 11/21/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ 243 ბრძანება 11/21/2016 11/21/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების შესახებ სოფელ ნინოწმინდის ტერიტორიაზე 247 ბრძანება 11/24/2016 11/24/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 25 დადგენიება 07/25/2014 07/25/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
შპს საქართველოს მელიორაციის 2018 წლის 27 ივნისის #გ-1773 წერილის საჯაროდ გამოქვეყნების შესახებ შპს საქართველოს მელიორაციის 2018 წლის 27 ივნისის #გ-1773 წერილი (დანართში წარმოდგენილი სახით) გამოქვეყნდეს საჯაროდ 253 ბრძანება 07/10/2018 07/23/2018 მუნიციპალიტეტის მერი
ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 26 დადგენილება 07/25/2014 07/25/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს აპარატის დებულება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ 27 დადგენილება 07/25/2014 07/25/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განაკარგულება #27 21 აგვისტო 2017 წელი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განაკარგულება #27 21 აგვისტო 2017 წელი 27 განკარგულება 08/21/2017 08/21/2017 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ.“ ქვეპუნქტისა, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 29 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 07/25/2014 07/28/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სკოპინგის დასკვნა #35 სკომპინგის დსკვნა #35 35 განკარგულება 03/28/2019 04/18/2019 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
გარე ვაჭრობის რეგულირების წესი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ 40 დადგენილება 06/29/2018 07/23/2018 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი რკ „იორლენდის“ მიერ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ყანდაურას მიწების ტერიტორიაზე, გასაშენებელი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის განახლებული სკრინინგის განცხადება. 4284/01 განცხადება 05/06/2020 05/06/2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლების მქონე პირთა და მოსარგებლეთა მონაცემების მქონე საკადასტრო რუკის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნების თაობაზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ნინოწმინდას, წყაროსთავის, გიორგიწმინდას, ქალაქ საგარეჯოს, იორმუღანლოს, დუზაგრამას, ლამბალოს, შიბლიანის, თულარის და ყანდაურას ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოებისა და სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადების საფუძველზე შედგენილი მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლების მქონე პირთა და მოსარგებლეთა მონაცემების მქონე საკადასტრო რუკის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნების თაობაზე 429856 განცხადება 11/06/2020 11/06/2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
უსახლკარო მოქალაქეთა განცხადებების მიღების ვადის განსაზღვრის შესახებ 2017 წლის 2 აგვისტოდან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში დაიწყო უსახლკარო მოქალაქეთა განცხადებების მიღება 443 ბრძანება 08/01/2017 08/02/2017 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 47 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 12/25/2015 01/06/2016 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 852 მუხლის და 855 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 5 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 02/26/2016 03/04/2016 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება #61 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება #61 61 ბრძანება 07/28/2016 07/29/2016 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირების, ნორმატიული ფასის და წლიური საიჯარო ქირის დადგენის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 7 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 02/26/2016 03/04/2016 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ (იხილეთ ლინკი) https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3234541?publication=0&scroll=4000 8 დადგენილება 03/25/2016 12/19/2018 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება სარეკლამო აბრის და პანდუსის მოწყობის შეთანხმების შესახებ. ქ. საგარეჯო, დ.აღმაშენებლის ქ., №30-ის ტერიტორიაზე 833 ბრძანება 11/25/2016 11/25/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით სამუშაო ჯგუფი დანართი 1 - ის შესაბამისად; 98 ბრძანება 03/04/2020 03/04/2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე ( დანართი) დანართი 1. პრიორიტეტების დოკუმენტის მოსამზადებლად სამუშაო ჯგუფის შექმნა 98 98-ე ბრძანების დანართი 03/04/2020 03/04/2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი
„შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედი (ფილიალი) - საქართველო“ „შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედი (ფილიალი) - საქართველო“ - ს მფლობელობაში არსებული პატარძეულის (აჯგდ - 4) სათაო შემკრები პუნქტი განთავსებულია საგარეჯოს რაიონში, სოფ. ხაშმის მიმდებარე ტერიტორიაზე. „შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედი (ფილიალი) - საქართველო“ ფლობს წიაღით სარგებლობის სახელმწიფო ლიცენზიას, რის საფუძველზეც აწარმოებს ნავთობის მოპოვებას. N 04-199 განცხადება 08/13/2020 08/13/2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ყანდაურას მიწების ტერიტორიაზე, გასაშენებელი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება. N 3551/01 განცხადება 02/04/2020 04/04/2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
სოფ. ნინოწმინდაში, მდ. იორის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტის სკრინინგის განცხადება. 16 ივნისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნინოწმინდაში, მდ. იორის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტის სკრინინგის განცხადება. N 5612/01 განცხადება 06/19/2020 06/29/2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია მოგახსენებთ, რომ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაშმში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ (შემდგომში-კომპანია) საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 55.15.59.139) განთავსებულია წყალმომარაგების სათავე ნაგებობა. აღნიშნული სათავე ნაგებობის უშუალო სიახლოვეს, მდ. იორზე გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების მფლობელების მიერ, მიმდინარეობს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება. N 8552/01 განცხადება 03/11/2021 03/15/2021 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
სკოპინგის ანგარიში-ნავთობის მოპოვება ნავთობის მოპოვება-პატარძეული აჯგდ-4 აჯგდ-4 კანონპროექტი 05/28/2020 05/28/2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
პრეზენტაცია სკოპინგის ანგარიში-პატარძეული აჯგდ - 4 საწარმოო ობიექტზე ხორციელდება ჭაბურღილებიდან ამოღებული ფლუიდის პირველადი შეგროვება რეზერვუარებში და მისი შემდგომი ტრანსპორტირება (რიგ შემთხვევაში მილსადენით, რიგ შემთხვევაში ავტოცისტერნებით) თელეთის შემკრებ პუნქტში, რისთვისაც უზრუველყოფილია საჭირო დანადგარებით და დამხმარე ინფრასტრუქტურით (ცილინდრული ტიპის რეზერვუარები და სატუმბი სადგური); აჯგდ-4 განცხადება 06/13/2020 06/13/2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
საშუალო ვადიანი განვითარების დოკუმენტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი ბრძანება - 52.522317013 PDF 12/05/2023 12/05/2023 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
ნავთობის და გაზის სახელმწიფო სააგენტოდან გიგზავნით „პატარძეული აჯგდ-4-ის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის“ გზშ ანგარიშის მომზადების საფუძველი და ნებართვის მიღების პროცედურა ნავთობისა და გაზის ოპერაციებთან დაკავშირებულ საქმიანობებზე შესაბამის გადაწყვეტილებს გასცემს საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტო; შესაბამისი პროცედურებისა და ნებართვების გაცემის წესს განსაზღვრავს საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტოს უფროსის ,,ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მარეგულირებელი ეროვნული წესების დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 9 იანვრის #2 ბრძანება; აღნიშნული ბრძანების 143-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ოპერატორმა კო პატარძეული აჯგდ - 4 განცხადება 09/25/2020 09/25/2020 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია