შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთარეაბილიტაციისთანხისდაფინანსება 500 ლარით. დაუნისსინდრომისდააუტისტურისპექტრისაშლილობისმქონე 18 წლამდეასაკისბავშვთარეაბილიტაციისდაფინანსებასახელმწიფოპროგრამაშიჩართვამდე.სოციალურადდაუველოჯახისბავშვთასამკურნალორეაბილიტაციისდაფინანსება 200 ლარით.

შშმ პირთა ლაბორატორიული, კომპიუტერული ტომოგრაფიის, კორონაროგრაფიის და ბირთვულ მაგნიტურ-რეზონანსული გამოკვლევების დაფინანსება და სხვა. ქვეპროგრამაითვალისწინებისთანხის 50% ით დაფინანსებას არაუმეტეს 500 ლარისა.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა  დახმარება,სოციალური დაცვა. დახმარების გაცემა მოხდება 50 ლარის ოდენობთ წლის განმავლობაში 6-ჯერ.

გააზიარე