ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურის 2021 წლის პირველი კვარტლის ანგარიში:

7 May, 2021

 

-II ახალადაბდებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარების პროგრამით ისარგებლა 7 ოჯახმა- გაიცა 2100 ლარი.

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა დახმარების ერთჯერადი 300 ლარიანი პროგრამით ისარგებლა 11 პირმა გაიცა 2200 ლარი.

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ერთჯერადი 400 ლარიანი პროგრამით ისარგებლა 92 ოჯახმა გაიცა 36800 ლარი.

სოციალურად დაუცველ 200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციართა სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანების, 9 აპრილს დაზარალებული და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაციონარული მკურნალობის და ოპერაციების, ასევე სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევების პროგრამით ისარგებლა 75 პირმა გაიცა 33915 ლარი.

სამედიცინო დამხმარე საშუალებების დაფინანსების პროგრამით ისარგებლა 8 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა გაიცა 1296.30 ლარი.

18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა შაქრის საზომი აპარატის ჩხირების დაფინანსების პროგრამით ისარგებლა 4 პირმა გაიცა 358 ლარი.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, 18 წლამდე ბავშვთა და სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვთა სამკურნალო რეაბილიტაციის პროგრამით ისარგებლა 4 პირმა გაიცა 1400 ლარი.

სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბლაციის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი ააიპ რეაბილიტაციის ცენტრი სინერგია 2019 -ის კომუნალური ხარჯები დაფინანსდა 1670 ლარით.✔️ონკოლოგიური ავადმყოფების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და ოპერაციების დაფინანსება, ამ მკურნალობის შედეგად განვითარებული დაავადებების მკურნალობის დაფინანსება, სხვა სიმსივნული დაავადების მქონე პირებს სამედიცინო დახმარების და ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან სხვა გამოკვლევების დაფინანსების პროგრამით ისარგებლა 69 პირმა დამარებისთვის გაცემულმა თანხამ შეადგინა 42255.50 ლარი.

ონკოლოგიური დაავადების მქონე, სოციალურად დაუცველ 200 000 ათას ქულის მქონე მოქალაქეთა შშმ. პირთა, იძულებით გადაადგილებულ, ვეტერანთა, ეპილეფსიით დაავადებულ, ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვაითი დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამით ისარგებლა 107 პირმა დასახმარრბლად გაიცა 31 931, 87 ლარი.

სიღარიბის ზღვარს მიღმა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების ბავშვთა კვების პროგრამით ისარგებლა ოჯახმა გაიცა 200 ლარი.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა ყოველთვიური დახმარებისთვის გაიცა 14 400 ლარი, ისარგებლა 266 პირმა.

უდედმამო 18 წლამდე ბავშვთა ყოვეთვიური დახმარებისთვის გაიცა 900 ლარი,

დედით ან მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება გაეწია 8 პირზე გაიცა 1600 ლარი.

უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, ლტოლვილის, არაიდენთიფიცირებული და სოციალურად დაუცველი პირის (სარეიტინგო ქულით 100 000-მდე) დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებსთვის დახმარებით ისარგებლა 13 ოჯახმა გაიცა 3900 ლარი.

სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ დედით ან მამით ობოლ, სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილთა და შეზღუდული შესაძლებლბის სტატუსის მქონე სტუდნეტებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობელი ან მშობლები და ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსების პროგრამით ისარგებლა 4 სტუდენტმა გაიცა 3337 ლარი.

სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნის შესაძენი ხარჯით უზრუნველყოფად დახმარება გაეწია 98 ოჯახს, გაიცა 4850 ლარი.

95 წელს გადაცილებული ხანდაზმულებისთვის ფულადი 200 ლარიანი საჩუქრით ისარგებლა 9 ოჯახმა გაიცა 1800 ლარი.

ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსებისთვის გაიცა 11 000 ლარი, პროგრამით ისარგებლა 27 პირმა.

სტიქიით ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებული ოჯახი, უსახლკარო ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმინის ადამიანის სიცოცხლეს ასევე, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა მარტოხელა სტატუსისი მქონე პირთათვის და ძალადობის ან ტრეფიკინგის მხვერპლთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. ბინის ქირის უზრუნველყოფა ოჯახებისთვის რომელთაც ჰყავთ ორი ან ორზე მეტი შშმ პირი- აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 128 ოჯახმა გაიცა 6727 ლარი.

გააზიარე