„ქალები და მობილობა“ შედეგების პრეზენტაცია

15 ივლისი, 2021

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებმა ადგილობრივი თვითმმართველობის

ორგანოების გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის კვლევის -

„ქალები და მობილობა“ შედეგების პრეზენტაცია წარმოადგინა.

კვლევა ეხება თავისუფალი გადაადგილების ეკონომიკურ ასპექტებს, სატრანსპორტო

პოლიტიკის შემუშავების მნიშვნელობას, გენდერულ თანასწორობას, ქალთა

საჭიროებებსა და მობილობას შორის კავშირის წარმოჩენას.

აღსანიშნავია, რომ კვლევის ფარგლებში, მოხდა სატრანსპორტო პოლიტიკასთან

დაკავშირებული გენდერული ასპექტების იდენტიფიცირება და მომზადდა

რეკომენდაციები, რომლებიც მიემართება საქართველოს მთავრობას და ადგილობრივ

თვითმმართველობას.

გააზიარე