საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის გზამკვლევი

21 ნოემბერი, 2023

ბიუჯეტის გზამკვლევის შემუშავება ეხმარება მოქალაქეს მარტივ, მისთვის გასაგებ ენაზე მიიღოს ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში წლის განმავლობაში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული, სოციალური, საგანმანათლებლო და სხვა სახის პროექტებისა და ღონისძიებების შესახებ. მგზამკვლევში მოცემული ინფორმაცია წარმოადგენს თვითმმართველობის აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების მოკლე აღწერას და წარმოაჩენს მათ მიზნობრიობას, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს და ის არ მოიცავს ინფორმაციას მხოლოდ შემოსავლების და ხარჯების შესახებ. ფინანსური ინფორმაციის გარდა ბიუჯეტში აღწერილია ის ძირითადი პრიორიტეტები, რომლის შესრულებასაც მუნიციპალიტეტი გეგმავს შესაბამისი პროგრამებითა და ქვეპროგრამებით.

იმისათვის, რომ მოქალაქემ შეძლოს საბიუჯეტო პროცესებში ჩართვა, პირველ რიგში, უნდა იცოდეს,

როდის იწყება ბიუჯეტზე მუშაობა და თავად რა ფორმით შეუძლია ჩაერთოს ამ პროცესში.

 

იხილეთ დანართი

გააზიარე