საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის ანგარიში

8 იანვარი, 2021

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერის 2020 წელი,  10 თვის შემაჯამებელი ანგარიში

 

 1. 2020 წლის ბიუჯეტის  ანგარიშის შესახებ

      

         საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი  მე-5 ცვლილების შესაბამისად განისაზღვრა 26 503,400   ლარით, დამტკიცებულ ბიუჯეტთან 14 539,500 ლართან შედარებით გაიზარდა 11 963,900  ლარით ანუ 82%-ით, ხოლო 2019 წლის დაზუსტებულ ბიუჯეტთან 22 901,300 ლართან შედარებით  3 602,100  ლარით  ანუ 16 %-ით.

    საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში  განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს გამოეყო 9 335 ათასი ლარი, მ.შ.: 1) 2020 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  6 907,300  ლარი,  აქედან 4 299,600  ლარი გათვალისწინებულია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე; 1 612,500  ლარი წყლის სისტემების რეაბილიტაციაზე; 130,200  ლარი საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაციაზე; 631,800  ლარი სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობაზე; 233,200 ლარი სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობაზე; 2) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  658 ათასი ლარი; 3) ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ  მიზნობრივი ტრანსფერი  872,100   ლარი, აქედან საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია 730 ათასი ლარი, ხოლო მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის 142,100  ლარი; 4) 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტის, სოფელ მანავში მანავის ციხესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობისათვის   დასაფინანსებლად 897,600   ლარი. წინა წლის ნაშთიდან  დაემატა  3 398,700  ლარი,  კორონავირუსის პანდემიით  გამოწვეული საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზებისა და მუნიციპალიტეტის შემოსულობების სხვა წყაროების მოსალოდნელი შემცირების  გათვალისწინებით განხორციელდა ბიუჯეტის კორექტირება და შემცირდა 769,800 ლარით.  

    მიმდინარე წლის 18 ნოემბრისთვის ბიუჯეტის შემოსულობებმა სულ შეადგინა 18 379,300  ლარი, აქედან შემოსავლების სახით შემოსულია 18 092,900  ლარი, მ.შ.: 1) გადასახდები შემოვიდა 10 173 ათასი ლარი, ეს არის ქონების გადასახადი 2 576,800  ლარი და დამატებული ღირებულების გადასახადი   7 596,200 ლარი; 2) გრანტების სახით მიღებულია 6 697,900  ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად შემოვიდა 343,400  ლარი, კაპიტალური ტრანსფერის სახით მივიღეთ 6 354,500  ლარი;  3) სხვა შემოსავლების სახით შემოსულია       1 222 ათასი ლარი;    არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსულია 286,400   ლარი.     საგასავლო ნაწილი შეადგენს 16 737,200  ლარს, მათ შორის დაფინანსებულია მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  2 589,400  ლარით;      ინფრასტრუქტურის განვითარება  7 837,600  ლარით;  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 999,100  ლარით; განათლება 2 559,700 ლარით; კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1 312,800   ლარით,  ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  1 438,600  ლარით; სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 288,500  ლარი.

 

 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურის ანგარიში

 

     

1.მაღალმთიანი სტატუსის და სხვა დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სოც დაუცველი  I-II  ახალდაბადებული ბავშვიანი  ოჯახების დასახმარებლად გაიცა ფულადი დახმარება -3900 ლარი, ისარგებლა 13 ოჯახმა.

2. სოციაურად დაუცველი მრავალშვილაინი ოჯახების დასახმარებლად გაიცა ფულადი დახმარება  39600 ლარი, ისარგებლა 99 ოჯახმა.

3.  მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების დასახმარებით გაიცა 3400 ლარი, ისარგებლა 17 ოჯახმა.

4. სოციაურად დაუცველი, შშმ სტატუსის მქონე, ვეტერანი, დევნილი პირების სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად გაიცა ფულადი დახმარება  217 242.38 ლარი, ისარგებლა 590 პირმა.

5.  სოციალურად დაუცველი, შშმ.პირთა,  ონკოლოგიური პაციენტების პროთეზის ან სხვა დამხმარე სამედიცინო საშუალებების  დასაფინანსებლად გაიცა 3997.79 ლარი, ისარგებლა 12 პირმა.

6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და დაუნის სინდრომის და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიტაციის დასაფინანსებლად გაიცა 7185 ლარი, ისარგებლა 21 პირმა.

7. ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების ქიმიოთერაპიის, ჰორმონოთერაპიის და ამ მკურნალობის შედეგად განვითარებული დაავადებების მკურნალობა, ასევე, სხვა სიმსივნური დაავადების მქონე პირებს სამედიცინო დახმარების დასაფინანსებლად გაიცა 132 420,34 ლარი, ისარგებლა 481 პირმა.

8. სოციალურად დაუცველი, შშმ პირთა, ვეტერანთა, ეპილეფსიით დაავადებულთა და ონკოლოგიურ პაციენტების   მედიკამენტების დასაფინანსებლად გაიცა 108 006.77 ლარი, ისარგებლა 481 ლარი.

9. ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვაითი დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტებით და

სპეციალიზირებული საკვები დანამატების დასაფინანსებლად გაიცა 500 ლარი, ისარგებლა 1 ოჯახმა.

10. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების

ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების დასაფინანსებლად გაიცა 800 ლარი, ისარგებლა 8 ოჯახმა.

11. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა ოჯახების დასახმარებლად გაიცა 32 500  ლარი, ისარგებლა 75 ოჯახმა.

12. უდედმამო 18 წლამდე ბავშვთა დასახმარებლად გაიცა 2600 ლარი, ისარგებლა 3 ოჯახმა.

13. უპატრონო, სოციალურად დაუცველი, ლტოლვილი  გარდაცვლილი  პირის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების დასაფინანსებლად გაიცა 6000 ლარი, ისარგებლა 20 პირმა.

14. საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის სარტუალო ხარჯების დასაფინანსებლად გაიცა 900 ლარი, ისარგებლა 3 ოჯახმა.

15. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დასახმარებალად გაიცა 1000 ლარი.  ისარგებლა 2 ოჯახმა.

16. დიდი სამამულო ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯებით დასახმრებლად გაიცა 750 ლარი, ისარგებლა 3 ოჯახმა.

17. ა(ა)იპ „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის „სათნოების სახლის“ უფასო სასადილოების დასაფინანსებლად გაიცა 136 742 ლარი. ისარგებლა 220 ბენეფიციარმა.

18.სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტოენერგიის ან გაზის ღირებულების დასაფინანსებლად გაიცა 27 205 ლარი, ისარგებლა 385 ოჯახმა.

19. სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ დედით ან მამით ობოლ,სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდნეტებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობელი ან მშობლები და ოჯახი რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის

საფასურის დასაფინანსებლად გაიცა 5 495 ლარი, ისარგებლა 6 პირმა.

20. სოციალურად დაუცველი ოჯახების გათბობის ხარჯის დასაფინანსებლად გაიცა  ხანდაზმული პირებს დასახმარებად გაიცა 49 500  ლარი, ისარგებლა 980 ოჯახმა.

22. ჰემო-დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვის დასაფინანსებლად გაიცა 27 600 ლარი, ისარგებლა 75 პირმა.

23.ბინის ქირის უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად გაიცა 20 638 ლარი, ისარგებლა 23 ოჯახმა.

24. სოფელი უდაბნოდან და სოფელ სათაფლიდან  ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირების დასაფინანსებლად გაიცა 20 638 ლარი, ისარგებლა 23 ოჯახმა.

25. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საშობაო- სააღდგომო და კოვიდ პანდემიის გამო  საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების დროს ამანათების დასაფინანსებლად გაიცა 64 590.53 ლარი, ისარგებლა 2000 ოჯახმა.

 

 

 

 

 

 

 1. ინფრასტრურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური

ინფრასტრუქტურული პროექტები 2020

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

პროექტის განხორციელების ადგილი

 

 

 

2020 წელს დაგეგმილი პროექტის დასახელება

 

 

 

პროექტის მოკლე აღწერა

 

 

 

სახელშეკრულებლო ღირებულება(ლარი)

 

 

 

 

პროექტის სტატუსი

 

 

 

 

დაფინანსების წყარო

 

1

ქ. საგარეჯო

გურამიშვილის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის მოასფალტება

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა  500 გრძ. მეტრზე

223 998,1

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

2

ქ. საგარეჯო

სათავის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე  არხების მოწყობა

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარის და სანიაღვრე არხების მოწყობა  520 გრძ. მეტრზე

229 997,0

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

3

ქ. საგარეჯო

განთიადის, გორის, თამარ მეფის ქუჩების მოასფალტება

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა  870 გრძ. მეტრზე

335 876,6

დასრულებული

რეგ. ფონდი

4

ქ. საგარეჯო

ვაჟა-ფშაველას ქუჩის  მოასფალტება

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა  270 გრძ. მეტრზე

92 072,5

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

5

ქ. საგარეჯო

კახეთის გზატკეცილის №1 შესახვევის მოასფალტება ე.წ. (სოკარის ქუჩა)

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა  450 გრძ. მეტრზე

215 700,9

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

6

ქ.საგარეჯო

ქუჩიშვილის და ტაბიძის ქუჩების მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარის და სანიაღვრე არხების მოწყობა  800 გრძ. მეტრზე

683 265,3

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

7

ქ. საგარეჯო

გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის მოასფალტება

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა  680 გრძ. მეტრზე

433 305,9

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

8

ქ. საგარეჯო

ჩოლოყაშვილის ქუჩის მოასფალტება

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა  260 გრძ. მეტრზე

182 994,2

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

9

სო. გიორგიწმინდა

სოფ. გიორგიწმინდაში, სასაფლაოს გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა

პროექტით გათვალისწინებულია  რკინა/ბეტონის საფარის და სანიაღვრე არხების მოწყობა  400 გრძ. მეტრზე

183 070,2

დასრულებული

რეგ. ფონდი

10

სოფ. პატარა ჩაილური

სოფ. პ/ჩაილურში ცენტრალური გზის მოასფალტება

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარს მოწყობა  800ზე გრძ. მეტრზე

286 058,3

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

11

სოფ. პარატძეული

სოფ. პატარძეულში მონასტერთან მისასვლელი გზის მოასფალტება

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა  600 გრძ. მეტრზე

415 336,4

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

12

სოფ .გომბორი

სოფ. გომბორში, საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია

არსებულ შენობაში საჭიდაო დარბაზის, სველი წერტილებისა და ცენტრალური გათბობის მოწყობა

154 454,0

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

13

ქ. საგარეჯო

ჯაფარაძის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა

ჯაფარიძს ქუჩაზე 540 გრძ მეტრზე ტროტუარების ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობა

94 340,0

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

14

სოფ. პატარძეული

სოფ. პატარძეულში ე.წ. (ონაანთ) უბნის გზი მოასფალტება

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა  600 გრძ. მეტრზე

388 307,1

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

15

ქ. საგარეჯო

ზაზა ქურხულის ქუჩის მოასფალტება

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა  400 გრძ. მეტრზე

157 000,0

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

16

სოფ. პატარძეული

სოფ . პატარძეულის #2 საბავშვო ბაღის შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ცენტრალური გათბობის მოწყობა, შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

438 020,0

დასრულებული

რეგ. ფონდი

17

სოფ. უჯარმა

სოფ. უჯარმაში, საბავშო ბაღის სრული რეაბილიტაცია

ცენტრალური გათბობის მოწყობა, შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  იატაკების კედლების და ჭერის კოსმეტიკური რემონტი,

227 000,0

დასრულებული

რეგ. ფონდი

18

ქ. საგარეჯო

ქ. საგარეჯოში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე  გმირთა მემორიალის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია, მისი მხატრული მინათებისა და მიმდებარე მოედნის მოასფალტების სამუშაოები

პროექტით გათვალისწინებულია ორ ფენიანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა  200 გრძ. მეტრზე

137 037,0

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

19

სოფ. ბადიაური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურში ახალი სპორტული დარბაზის მოწყობა

 

292 292,0

დასრულებული

რეგ. ფონდი

20

კაზლარი

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

მოხდება ახალი რეზერვუარის მოწყობა. ასევე გაუმჯობესდება წყლის დებეტი. შედეგად შესაძლებელი გახდება მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების გუმჯობესება.

714 698,5

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

21

გიორგიწმინდა

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

მოხდება ახალი ქსელის მოწყობა. ასევე გაუმჯობესდება წყლის დებეტი. შედეგად შესაძლებელი გახდება მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების გუმჯობესება.

693 958,9

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

22

გომბორი

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

მოხდება ახალი რეზერვუარის მოწყობა. ასევე გაუმჯობესდება წყლის დებეტი. შედეგად შესაძლებელი გახდება მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების გუმჯობესება.

193 206,0

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

23

კაზლარი

სოფელ თულარი-კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

პროექტით გათვალისწინებულია ა/ბეტონის საფარის მოწყობა 5352 გრძ. მეტრზე. ასევე, მოეწყობა ეზოებში შესასვლელები, რკ/ბეტონის კიუვეტები და საგზაო ნიშნები.

653 420,4

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

24

კაკაბეთი

სოფ. კაკაბეთში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის (II ეტაპი) სამუშაოები

 

95 787,0

დასრულებული

რეგ. ფონდი

25

ხაშმი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაშმში შესასვლელ გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

პროექტით გათვალისწინებულია ა/ბეტონის საფარის მოწყობა 2773 გრძ. მეტრზე. ასევე, მოეწყობა გრუნტის კიუვეტები.

1 370 000,0

მიმდინარე

რეგ. ფონდი

 

 

ადგილობრვი ბიუჯეტი

 

N

პროექტის განხორციელების ადგილი

2020 წელს დაგეგმილი პროექტის დასახელება

სახელშეკრულებლო ღირებულება(ლარი)

პროექტის სტატუსი

დაფინანსების წყარო

1

მზისგული

სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეაბილიტაცია

26071,11

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

სასმელი წყლის ჭაბურღილებისთვის ამქაჩი ტუმბოების მოწყობა

77408

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

3

წყაროსთავი

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

49129,3

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

4

 

 

 

 

შიბლიანი

სოფელ შიბლიანი წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები

84760,55

 მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

5

პატარძეული

მე-2 მსოფლიო ომის გმირის გიორგი ბილანიშვილის ბიუსტის აღდგენის სამუშოები

5900

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

6

ქ. საგარეჯო

ქ.საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი N12-ში სატუმბო სადგურისა და სასმელი წყლის მილის მოწყობა

18464,73

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

7

ნინოწმინდა

ადმინისტრაციულ შენობაში სველი წერტილების მოწყობა

5684,06

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

8

ნინოწმინდა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდაში დაზიანებული რ/ბეტონის არხისა და ლითონის ცხაურის შეცვლა

1881,48

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

9

პატარძეული

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარძეულში რ/ბეტონის ღარების ამოტრიალება და ლითონის ცხაურის მოწყობა

2401,58

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

10

კაკაბეთი

სოფელ კაკაბეთის #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები

70172,22

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

11

საგარეჯო

საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი N19-ში სეპტიკისა და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

23612,98

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

12

საგარეჯო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ქ. საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის, სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტის (ახლით) შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები

99999,1

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

13

საგარეჯო

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების, ქვეითად მოსიარულეთა საგზაო გადასასვლელების (ე.წ ზებრები), საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნების და საგზაო სარკეების დამონტაჟება

20972,5

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

14

საგარეჯო

ქ. საგარეჯოში, №5 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ტერიტორიაზე მოწყობილი ჭაბურღილის დაზიანებული სასმელი წყლის ტუმბოს ახალი 4 კილოვატიანი სიმძლავრის ტუმბოთი (კომპლექტით) ამოცვლის სამუშაოების

8505

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

15

წყაროსთავი

სოფელ წყაროსთავში დამონტაჟებული დაზიანებული სასმელი წყლის ტუმბოს ახალი 5.5 კილოვატიანი სიმძლავრის ტუმბოთი ამოცვლის სამუშაოები

6729

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

16

კაკაბეთი

საგარეჯოს მუნიცილაპიტეტის სოფელ კაკაბეთში ,,დვრინი’’-ს წყალზე სადრენაჟე სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ამავე სოფელში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები

177762,81

 მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

17

უდაბნო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

66210,99

 მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

18

ნინოწმინდა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდაში ეკლესიასთან არსებული სკვერის შემოღობვის სამუშაოები

5138,78

 მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

19

ჩაილური, ქ.საგარეჯო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ჩაილურში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობისა და სასმელი წყლის მილების შეცვლის სამუშაოები

54507,74

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 20

დიდი ჩაილური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ჩაილურში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობისა სასმელი წყლის მილების შეცვლის სამუშაოები

54507,74

 მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 21

ქ.საგარეჯო

ქ. საგარეჯოში ფალიაშვილის ქუჩაზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობისა სასმელი წყლის მილების შეცვლის სამუშაოები

54507,74

 მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

22

ნინოწმინდა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდის რეზერვუარის რეაბილიტაციისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები

37343,98

 მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

23

ქ. საგარეჯო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ქ. საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის, სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტის (ახლით) შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები

69999,96

 მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

24

ქ. საგარეჯო

ქალაქ საგარეჯოში კახეთის გზათკეცილზე №9, №11, №13 და №15 კორპუსების ეზოების მოასფალტება-კეთილმოწყობის სამუშაოები

329700

 მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

25

საგარეჯო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდაში მცხოვრები ნოდარ ფეიქრიშვილის, ნინო ფეიქრიშვილის, მარიამ სარმანიძის, ელისო შიოშვილის, სოფელ მანავში მცხოვრები დავით ოზგელდაშვილისა და სოფელ უჯარმაში მცხოვრები ნატო წიკლაურის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოები

55337,1

 მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

26

საგარეჯო

ქ. საგარეჯოში მცხოვრები ნათელა გილაშვილის, მარინე დარბაისელის, მარინე ქარსაულიძე- ბაირამაშვილის, ლეილა ჭურჭელაურის, ვაჟა კიკონიშვილის, გიორგი მალახოვისა და გივი დალბაშვილის სტიქიის მიერ დაზიანებული სახლების სახურავების მოწყობის სამუშაოები

65507,45

 მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

27

საგარეჯო

ქალაქ საგარეჯოში კოსტავას ქუჩა №17-ში არსებული სასმელი წყლის ჭაბურღილისათვის ზედაპირული ტუმბოების შეძენა-მონტაჟისა და ქალაქ საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილის №9 -№11 კორპუსების ეზოში არსებული სასმელი წყლის ჭაბურღილისათვის ტუმბოს კომპლექტით შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები

10661

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

28

საგარეჯო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა სასოფლო გზების მოხრეშვის მიზნით, ქვიშა-ხრეშის ამოღების და მოხრეშვითი სამუშაოები

100000

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

29

საგარეჯო

ქ. საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლაში სველი წერტილის მოწყობის სამუშაოები

13858,48

დასრულებული

ადგილობრივი ბიუჯეტი

30

ნინოწმინდა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდაში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები

23668,34

მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

31

თულარი, კაზლარი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თულარი/კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე, მიმდინარე ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების დარჩენილი მონაკვეთზე. ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები

50095

მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

32

მზისგული

სოფელ მზისგულში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

113364,36

მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

33

ბურდიანი

სოფელ ბურდიანის წყალსადენის ჭაბურღილის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

115493,99

მიმდინარე

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

 

 

სოფლის პროგრამები

 

#

სოფელი

პროექტის დასახელება

სახელშეკრულებო ღირებულება

პროექტის სტატუსი

დაფინანსების წყარო

1

ანთოკ-მარიამჯვარი

სკვერის დასრულება

19 560,74

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

2

პატარა ჩაილური

შიდა საუბნო გარე განათება

15 435,75

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

3

დიდი ჩაილური

შემოსასვლელი ხიდის რეაბილიტაცია

15 647,46

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

4

ასკილაური

გარე განათება და წყლის სათავე ნაგებობა

9 859,57

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

5

თოხლიაური

სასმელი წყლის სათვე ნაგებობის შემოღობვა

15 680,99

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

6

ბურდიანი

გარე განათების მოწყობა

9 485,77

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

7

გიორგიწმინდა

სოფელ გიორგიწმინდაში სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა

19 500,43

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

8

გომბორი

გარე განათების მოწყობა

15 471,12

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

9

გორანა

სათავე ნაგებობის მოწყობა

9 722,57

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

10

ქვემო სამგორი

გარე განათების მოწყობა

9 485,91

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

11

ყანდაურა

გარე განათების მოწყობა

19 484,77

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

12

დუზაგრამა

სასმელი წყლის გამოყვანა

5 931,63

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

13

ბადიაური

გარე განათების მოწყობა

19 783,10

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

14

დუზაგრამა-პალდო-წიწმატიანი

სანიაღვრე არხის გაწმენდა

40 847,00

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

15

ვაშლიანი

გარე განათების მოწყობა

9 907,16

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

16

ვერონა

წყალი ცალკე ხაზი

9 682,80

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

17

ვერხვიანი

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

15 618,54

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

18

ზემო ლამბალო

გარე განათების მოწყობა

19 363,70

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

19

ზემო ყანდაურა

ორმოულების დამუშავება

9 765,26

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

20

თულარი

გარე განათების მოწყობა

19 340,16

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

21

იკვლივ-გორანა

გარე განათების მოწყობა

9 473,43

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

22

იორმუღნლო

გარე განათების მოწყობა

19 428,67

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

23

იორმუღნლო-ქეშალო

მინი სტადიონის მოწყობა

19 498,43

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

24

კაზლარი

გარე განათების მოწყობა

19 461,47

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

25

კაკაბეთი

სოფელ კაკაბეთში მინი სტადიონის მოწყობა

19 537,37

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

26

კოჭბაანი

გარე განათების მოწყობა

9 438,02

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

27

მანავი

გარე განათების მოწყობა

19 411,08

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

28

მზისგული

სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია

15 609,98

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

29

მუხროვანი

სანიაღვრე არხის მოწყობა

9 720,58

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

30

ნინოწმინდა

გარე განათება და სასაფლაოს გზა

19 439,88

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

31

ოთარაანი

წყლის სათვე ნაგებობა

9 708,33

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

32

პალდო

გარე განათების მოწყობა

4 794,90

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

33

პატარძეული

ადმინისტრაციული შენობა, ან ხიდის რეაბილიტაცია

19 595,81

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

34

რუსიანი

გარე განათების მოწყობა

9 771,60

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

35

სათაფლე

სასმელი წყლის ტუმბო და მილი

11 248,92

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

36

სასადილო

გარე განათების მოწყობა

9 471,53

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

37

უდაბნო

სკვერის მოწყობის სამუშოები

17 198,39

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

38

უჯარმა

წყალშემკრების მოწყობა

15 657,31

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

39

ქვემო ლამბალო

გარე განათების მოწყობა

19 363,70

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

40

შიბლიანი

სანიაღვრე არხი

15 673,15

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

41

წყაროსთავი

გარე განათების მოწყობა

15 450,12

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

42

ხაშმი

სკვერის მოწყობა

19 593,67

დასრულებული

სოფლის პრგრამები

 

 

სკოლები

 

N

2020 წელს დაგეგმილი პროექტის დასახელება

სველი წერტილების სარეაბილიტაციო პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების მოკლე აღწერა(სველი წერტილი შენობაში ეწყობა თუ შენობის გარეთ და ა.შ)

სახელშეკრულებლო ღირებულება(ლარი)

პროექტის სტატუსი

1

სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუღანლოს საჯარო სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია - შენობის შიგნით მოეწყობა სველი წერტილები, კეთდება სეპტიკი რომელზედაც მოხდება მოწყობილი სველი წერტილების დაერთება.

66115,4

მიმდინარე

2

სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ჩაილურის საჯარო სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია - შენობის შიგნით ეწყობა სველი წერტილები, რომელიც დაუერთდება არსებულ საკანალიზაციო ორმოს.

41888,45

დასრულებული

3

სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მზისგულის საჯარო სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია - არსებულ შენობაზე ხდება ახალი შენობის მიშენება რომელზედაც მოხდება სველი წერტილების მოწყობა, ასევე მოეწყობა სეპტიკი, რომელზედაც მოხდება მოწყობილი სველი წერტილების დაერთება.

97735,6

დასრულებული

4

სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანდაურის საჯარო სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია - შენობის შიგნით მოეწყობა სველი წერტილები, რომლებიც დაუერთდება არსებულ საკანალიზაციო ორმოს.

34102

დასრულებული

5

სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჩაილურის საჯარო სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია - დამატებით მოეწყობა ერთი სველი წერტილი

41391,95

დასრულებული

6

სსიპ ქალაქ საგარეჯოს N3 საჯარო სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია -არსებულ შენობაზე ხდება ახალი შენობის მიშენება რომელზედაც მოხდება სველი წერტილების მოწყობა, ასევე მოეწყობა სეპტიკი, რომელზედაც მოხდება მოწყობილი სველი წერტილების დაერთება.

110087,86

მიმდინარე

7

სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჯარმის საჯარო სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია -  არსებულ შენობაზე ხდება ახალი შენობის მიშენება რომელზედაც მოხდება სველი წერტილების მოწყობა, ასევე მოეწყობა სეპტიკი

107635,14

მიმდინარე

8

სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის საჯარო სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია - არსებულ შენობაზე ხდება ახალი შენობის მიშენება რომელზედაც მოხდება სველი წერტილების მოწყობა

108714,89

მიმდინარე

9

სსიპ-საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოჭბაანის საჯარო სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია - მოხდება არსებულ სველი წერტილების მოპირკეთება, რეაბილიტაცია

63990,93

მიმდინარე

 

 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

N

საბავშვო ბაღის დასახელება

2020 წელს დაგეგმილი პროექტის დასახელება

სახელშეკრულებლო ღირებულება(ლარი)

სამუშაოების ფაქტიური შესრულების მდგომარეობა (%)

1

საგარეჯოს #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება.

სველი წერტილის და სამზარეულოს მოწესრიგება

10961,71

დასრულებული

2

საგარეჯოს N 3 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

სველი წერტილის და სამზარეულოს მოწესრიგება

8662,09

დასრულებული

3

ყანდაურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

სველი წერტილის და სამზარეულოს მოწესრიგება

12425,66

დასრულებული

4

ვერხვიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

სველი წერტილის და სამზარეულოს მოწესრიგება

2262,76

დასრულებული

5

პატარა ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

სველი წერტილის და სამზარეულოს მოწესრიგება

8625,9

დასრულებული

6

თოხლიაურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

სველი წერტილის და სამზარეულოს მოწესრიგება

11112,06

დასრულებული

7

გიორგიწმინდის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

სველი წერტილის და სამზარეულოს მოწესრიგება

7672,02

დასრულებული

8

ხაშმის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

სველი წერტილის და სამზარეულოს მოწესრიგება

16269,21

დასრულებული

9

უდაბნოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

სველი წერტილის და სამზარეულოს მოწესრიგება

4069,89

დასრულებული

10

დუზაგრამისსკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

სველი წერტილის და სამზარეულოს მოწესრიგება

24822,87

დასრულებულია

 

 

PIRDP

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი მანავი

მანავის ციხესთან მისასვლელი გზის მოწყობა

მანავის ციხესთან მისასვლელი გზის მოწყობა-ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით

 

1402 490,0

 

მიმდინარე

 

 

 

 

 1. განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი ახალგაზრდული ღონისძიებების კუთხით - 29600 ლარი

აღნიშნული თანხა შემცირდა 15000 ლარით;  წლის განმავლობაში დასახარჯი თანხა - 14600 ლარი;

ტრანსპორტირების ხარჯი - 5000 ლარი.

განხორციელდა 9 ღონისძიება; 31 დეკემბრამდე განხორციელდება კიდევ 4;

შენიშვნა: მიმდინარე წელს, ქვეყანაში, კორონა ვირუსის გავრცელების გამო შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, მასობრივი ღონისძიებების ჩატარების შეზღუდვის გამო, სამსახურის მიერ სრულად ვერ განხორციელდა სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული და პროგრამული ბიუჯეტით დამტკიცებული ახალგაზრდული ღონისძიებები.

მიმდინარე წლის ნოემბრის თვის მონაცემებით, ახალგაზრდული ღონისძიებების განსახორციელებლად დარჩენილია 10 937,88 (ათი ათას ცხრაას ოცდაჩვიდმეტი ლარი და 88 თეთრი) ლარი, აღნიშნული თანხა წლის ბოლომდე გაიხარჯება შემდეგ აქტივობებში:

 

 1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები წარმატებული ახალგაზრდების და სამსახურის ერთობლივი პროექტი - „ეფექტური საჯარო გამოსვლები“, შეზღუდვების არარსებობის შემთხვევაში ჩატარდება 30 ახალგაზრდის მონაწილეობით, დაბა ბაკურიანში, მოწვეული ტრენერის მეშვეობით.

ბიუჯეტი - 5900 (ხუთი ათას ცხრაასი) ლარი;

 1. ლიტერატურული კონკურის „ნატვრის ხე“ - ფულადი ჯილდო - 300 ლარი;
 2. ლიტერატურული კონკურსი „მირანდუხტი“ - ფულადი ჯილდო 300 ლარი;
 3. დარჩენილი თანხით შეძენილ იქნება საახალწლო  სათამაშოები, საჩუქრად ბავშვებისთვის სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებიდან.

განათლების კუთხით

ღონისძიებების ბიუჯეტი წლის დასაწყისში: 5 200 ლარიშემცირდა: 3 800 ლარით

     საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სკოლამდელი აღზრდის 29 დაწესებულება და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ლამბალოს 2 ალტერნატიული  ჯგუფი, სულ: 64

სასწავლო-სააღმზრდელო ჯგუფი. სკოლამდელ აღზრდის დაწესებულებებში

რეგისტრირებულია 1400 აღსაზრდელი. სულ გაერთიანებას ემსახურება 351 თანამშრომელი

შტატით და 13 ხელშეკრულებით.

ეთნიკური უმცირესობებისათვის ფუნქციონირებს სოფ. დუზაგრამის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება და ლამბალოს 2 სკოლამდელი აღზრდის ალტერნატიული ჯგუფი.

საჯარო სკოლებს ვეხმარებით  სხვადასხვა საკითხებში (ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება, მოსწავლეთა ექსკურსიების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ);

. საქართველოს ეროვნულ ინტელექტ–ჩემპიონატში ,,ეტალონი“, კონკურსში გამარჯვებულ მოსწავლეს ლუკა კოტორაშვილს და ჩემპიონატის აქტიურ მონაწილეს ტატო სულიკაშვილს, დაენიშნათ სტიპენდია თვეში 100 ლარი, წამახალისებელი ჯილდოს სახით, ერთი წლის განმავლობაში, მიმდინარე წლის იანვრიდან.

 

შენიშვნა: დაგეგმილიდან განხორციელდა მხოლოდ მედია-პროექტ „ეტალონში“ გამარჯვებული მოსწავლეების 1 წლის განმავლობაში სტიპენდიით უზრუნველყოფის ღონისძიებები: პატარძეულის საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლე ლუკა კოტორაშვილის და საგარეჯოს N3 საჯარო სკოლის XI კლასის  მოსწავლე ტატო სულიკაშვილის (შშმ პირი, „ეტალონში“ აქტიური მონაწილეობისთვის).

კულტურა და ძეგლთა დაცვა

 

წლის განმავლობაში განხორციელდა 11 ღონისძიება

 

 • ძველით ახალი წლის კონცერტი -1282.10 (ერთი ათას ორას ოთხმოცდაორი ლარი, 10 თეთრი)  ლარი;
 • შპს „ახალი თაობის“ (დირექტორი: მალხაზ მელქუაშვილი) მუსიკალური კონკურსის პროექტის დაფინანსება - 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი;
 • ახმეტაში გულშემატკივართა ტრანსპორტირება 2 მიკროავტობუსით, კონკურსის „ახალი თაობა“ ფინალურ კონცერტზე, 20 იანვარს - 528 (ხუთას ოცდარვა) ლარი;
 • ილია ჭავჭავაძის საქველმოქმედო ფონდის მიერ, 5 თებერვალს, სოფ. უდაბნოს საჯარო სკოლაში ჩატარდა წიგნის კითხვის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. 
 • განხორციელდა გიორგი ლეონიძის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი ჩანაწერების დაფინანსება. ჩანაწერების ჩვენება მიმდინარეობდა  საბავშვო ტელევიზია „ენკი-ბენკის“ ეთერში, მიმდინარე წლის 10 თებერვლიდან ერთი თვის განმავლობაში. სატელევიზიო მომსახურების ღირებულება შეადგენდა 1845 (ერთი ათას რვაას ორმოცდახუთი) ლარს.
 • ფულადი ჯილდო 1000 (ათასი) ლარი, საბავშვო მუსიკალური პროექტის ,,რანინა“ გამარჯვებულს, სოფ. პატარა ჩაილურის საჯარო სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლე გიორგი როსტიაშვილს, რომელიც წარადგენდა საქართველოს საბავშვო ევროვიზიაზე პოლონეთში, „გლივიცა არენაზე“ 2019 წლის 24 ნოემბერს და დაიკავა მე-14 ადგილი.
 • 12 აგვისტოს, „დიდგორობის“ სახალხო დღესასწაულზე, ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანების ანსამბლების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, 3 სატრანპორტო საშუალებით; ხარჯი: 756 (შვიდას ორმოცდათექვსმეტი) ლარი;
 • სოფ. პატარძეულში, ბილანიშვილების საგვარეულო ე.წ. ,,ბუტულაანთ“ ციხესა და სოფ. ნინოწმინდის სამონასტრო კომპლექსის გალავნის კოშკებზე, მორღვეული ქვის ფენების მოსახსნელად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 3780 (სამი ათას შვიდას ოთხმოცი) ლარი;

 

შენიშვნა:   2020 წლის ბიუჯეტი წლის დასაწყისში: 141 700;  შემცირდა წლის განმავლობაში, კულტურის ობიექტების აღჭურვის კუთხით: 43 000-ით,  (დარჩა 14 000);

კულტურული ღონისძიებები - 60 000 ლარით, (გადავიდა სარეზერვო ფონდში, პანდემიასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებებისთვის)

 

                                                           სპორტული ღონისძიებები

 

ბიუჯეტი წლის დასაწყისში: 39 000 ლარი;

მათ შორის, ტრანსპორტირება: 11000 ლარი;

დახარჯულია: 9540 ლარი;

დარჩენილია: 1460 ლარი;

განხორციელდა 15 ღონისძიება.

 

 1. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

    საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური შედგება მეორადი სტრუქტურული ერთეულების, განყოფილებებისგან, ესენია:  ქონების მართვის  და  ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება. სამსახური ხელმძღვანელობს „საქართველოს კონსტიტუციით“, საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით და სხვა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით.

    წარმოგიდგენთ სამსახურში შემავალი მეორადი სტრუქტურული ერთეულების  2020 წლის 10 (ათი) თვის ანგარიშს ცალ-ცალკე:

 

 • მართვის განყოფილება

      საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული, ქონების მართვის განყოფილება  ამზადებს წინადადებებს, დასკვნებს და რეკომენდაციებს მუნიციპალური ქონებით სარგებლობისა და განკარგვის საკითხებზე, უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი/მოძრავი ქონების აღრიცხვას, ინვენტარიზაციას, მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნას, განახლებას, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების რეგისტრაციას, ამზადებს დოკუმენტაციას სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემასთან დაკავშირებით.  ამასთან დაკავშირებით განყოფილება აგზავნის მიმართვებს სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, იუსტიციის სამინისტროსთან, სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან, სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან. განყოფილება აქტიურად პასუხობს ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოქალაქეების განცხადებებს პირდაპირ და დისტანციურ რეჟიმში.

    2020 წელს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დაურეგისტრირებელი საბავშვო ბაღები და ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობები.  საანგარიშო პერიოდში ქონების მართვის განყოფილების მიერ გამოიცა 68 (სამოცდარვა) ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტი: ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ, ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ,  საკუთრების უფლების წარმოშობის შესახებ, მოიჯარის შეცვლის შესახებ და სხვა.

    2020 წელს განყოფილებამ განახორციელა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დაურეგისტრირებელი მიწების იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირების შემდეგ, მერიის დაკვეთით მომზადდა  საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზები და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად 2020 წელს დარეგისტრირდა 225 ჰა-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. მომზადებულია შესაბამისი დოკუმენტაცია და წლის ბოლომდე დარეგისტრირდება კიდევ 60 ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

     ქონების მართვის განყოფილება აქტიურად თანამშრომლობს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო  ექპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან და დამოუკიდებელ აუდიტორულ კომპანიებთან (35 მოთხოვნა ქონების შეფასების შესახებ), მათ მიერ  ქონების შეფასების შემდეგ სააუქციონედ მომზადდა მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონება (სასოფლო-სამეურნეო  და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, შენობ-ნაგებობები). 2020 წელს, ჩვენს მიერ სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ვებ გვერდზე “eauqtion.ge” გამოცხადდა 18 (თვრამეტი) ელექტრონული (პირობებიანი და უპირობო) აუქციონი, იჯარით გაიცა და გასხვისდა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება. გაფორმდა სხვადასხვა სახის ხელშეკრულებები (იჯარა, უზუფრუქტი, თხოვება). 

    ქონების მართვის განყოფილებამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართა (10 მიმართვა) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის და გეგმის დამტკიცების შესახებ. მიმართა სახელმწიფო ორგანოებისათვის, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებისათვის, მის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებისათვის და სხვა ა.(ა)ი.პ-სათვის, შპს-ებისათვის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით დასარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ   (უსასყიდლო უზუფრუქტი, თხოვების ფორმა).

   სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან ქონების მართვის განყოფილებას 2020 წელს საქართველოს კანონის „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ ფარგლებში გადმოეგზავნა დაახლოებით 4000 წერილი. რადგან სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის  შემოსავლის ძირითად წყაროს და მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მიწის საკუთრებად რეგისტრაცია, ქონების მართვის განყოფილებას პანდემიის პირობებშიც არ შეუწყვეტია  საჭირო დოკუმენტაციის მოძიება, ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა, ადგილზე საკითხის შესწავლა და გადაწყვეტილებების მიღება. ამის შემდეგ მზადდებოდა და მზადდება შესაბამისი დოკუმენტაცია  საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარსადგენად, სადაც საბოლოოდ სრულდება რეგისტრაციის პროცესი.

 

ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება

 

       ტურიზმის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპი არის ის, რომ მან უნდა უზრუნველყოს, მუნიციპალიტეტმა მიიღოს, რაც შეიძლება
მაქსიმალური სარგებელი ტურიზმის ეკონომიკური და სოციალური
შემოსავლებიდან. ტურიზმის პოლიტიკის საბოლოო მიზანი არის სახელმწიფოს
პროგრესის გაუმჯობესება და თავისი მოქალაქეების ცხოვრების დონის
გაუმჯობესება.

   ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის ფარგლებში, ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისა და ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით, საგარეჯოში, როგორც ტურისტული პოტენციალის მქონე მუნიციპალიტეტში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და სხვა

 

 

 

კულტურული მნიშვნელობის აქტივების შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციისთვის, მიმდინარე წელს დაიწყო მანავის ციხესთან მისასვლელი გზის მოწყობა, რომელიც ფინანსდება, როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ისე საგრანტო თანხით. პროექტის საშუალებით მოხდება უკვე არსებული ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობის სფეროს გაფართოება. გაიზრდება ქალბატონების ფუნქცია და როლი-ტრადიციული ქართული კერძებისა და რეწვის ნიმუშების პრეზენტაციისა და რეალიზაციის თვალსაზრისით. პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ახალი ბიზნეს საქმიანობების ჩამოსაყალიბებლად, მათ შორის, ტურისტული პროდუქტებისა და შედეგად, ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას.

მიმდინარე წელს,  სოციალურ სივრცეში შეიქმნა ოფიციალური გვერდი-Tourism/Sagarejo, სადაც მუდმივად თავსდება სიახლეები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ტურისტულ ობიექტებზე და ოფიციალური წყაროებიდან მიღებული საინფორმაციო მასალები ეკონომიკისა და ტურიზმის სფეროში მიმდინარე სიახლეების შესახებ.

ყოველი კვარტლის ბოლოს,  განყოფილების თანამშრომელთა მიერ ხდება ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და შემდეგ განთავსება ერთიან მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში.

მიმდინარე წელს, DMO „ვიზით კახეთის“ მიერ მომზადდა კახეთის ღვინის გზის საინფორმაციო რუკა, რომელიც დახმარებას გაუწევს, როგორც ადგილობრივი ღვინის ტურიზმით დაინტერესებულ პირებს, ასევე ინფორმაციას მიაწვდის უცხოელ ტურისტებს კახეთში არსებული ღვინის საწარმოებისა და მარნების შესახებ. აღნიშნულ რუკაზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა საწარმოსა და ღვინის მარნის შესახებ განთავსდა ინფორმაცია.

    აქტიურად ვახორციელებთ, ტურიზმის საკითხებზე ოფიციალურად შემოსულ წერილებზე შესაბამისი პასუხის მომზადებას. პერიოდულად ხდება კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგ-კურსების შემოთავაზება და შესაბამისად ვუზრუნველვყობთ დასწრებას.

 მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს, ევროკავშირის ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის წარმომადგენელი - ვიტოლდ სარტორიუსი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს ეწვია, რათა ეხილა როგორ მიმდინარეობს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის (სრიგპ) ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის განხორციელების პროცესი.

    საერთაშორისო თანამშრომლობის გაფართოების მიზნით, პოლონეთის ქალაქ ტარნობზრეგთან თანამშრომლობის შესახებ დაგეგმილი ვიზიტი სამწუხაროდ არ შედგა არსებული პანდემიის პირობების გამო. ამ ეტაპზე, ხელის შემშლელი ფაქტორებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო მიმართულებით მუშაობა შეფერხებულია.

   გლობალურმა პრობლემამ ტურიზმის მიმართულებით, განყოფილების პროგრამით განსაზღვრული მიზნები და გეგმებიც შეცვალა, თუმცა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და ვირუსის საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით, ვიზიტორების უსაფრთხოებისთვის დაიწყო აქტიური თანამშრომლობა სასტუმროებთან და კვების ობიექტებთან. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში შეიქმნა შრომის ინსპექტირების მობილური ჯგუფი (ტურიზმის განყოფილების უფროსის ხელმძღვანელობით),  რომელიც ყველა რეგისტრირებულ ტურისტულ ობიექტს აწვდიდა შესაბამის რეკომენდაციებს ჯანდაცვისა და მთავრობის მითითებების მიხედვით, ასევე, ახორციელებს პერმანენტულ მონიტორინგს.

 

 

 

 1. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური

 

ადმინისტრაციული სამსახური-მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმის წარმოების განყოფილება

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 ნოემბრამდე სულ შემოსულია 10373 კორესპონდენცია, აქედან 4119 მოქალაქეთა განცხადებებია, სადაც ითხოვენ მედიკამენტების თანხით დახმარებას, სამკურნალო-საოპერაციო თანხებს, უმწეოთა თავშესაფარს, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების დახმარებას, მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას, ავარიული და დაზიანებული სახლების შეკეთებას, მშენებლობა-ექსპლუატაციაში მიღების ნებართვას, ბინის პრივატიზებას.

 

საანგარიშო პერიოდში საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან შემოსულია

3442წერილი, რომლებიც ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის დარეგისტრირებას, მიწის ფართის იდენტურობის დადგენას და საკუთრების უფლების აღიარების კომისიიდან ინფორმაციის გამოთხოვას ეხება.

 

მთავრობის  ადმინისტრაციიდან  შემოსულია  33  წერილი,  გუბერნიიდან  -  215,

სხვადასხვა სამინისტროდან - 182.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიიდან სულ გასულია 5046 დოკუმენტი. მოქალაქეთა     მომსახურებისა     და     საქმიწარმოების     განყოფილების     მიერ

სისტემატურად ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოებაზე კონტროლი და მათ მიერ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონით დადგენილი დოკუმენტაციის   წარმოდგენის სისრულისა და შესაბამისობის შემოწმება.

მზადდება ტაბელების და შვებულების გრაფიკი, ასევე სამივლინებო მოწმობები. (სულ             252   სამივლინებო   მოწმობაა   გაცემული).   იწერება   საშვებულებო   და სამივლინებო ბრძანებები.

 

მ/წლის 01 ნოემბრის მდგომარეობით მერიაში ხელშეკრულებით დასაქმებულია

16 თანამშრომელი.

არქივის თანამშრომლები   უზრუნველყოფენ საარქივო დოკუმენტების მიღება- დამუშავება-შენახვას.                  აღნიშნულ   პერიოდში   მოხდა   მერიასთან   არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის დოკუმენტებისა       და     შესყიდვების     განყოფილების     მასალების     ჩაბარება- დამუშავება.

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

მიმდინარე წელს, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს ფუნქციის შესაბამისად,  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში მიმდინარე პროცესების შესახებ საზოგადოება ოპერატიულად  და სისტემატიურად  იღებდა ინფორმაციას, როგორც მერიის სოციალურ ქსელში არსებული ოფიციალური გვერდიდან, ასევე ვებგვერდიდან და 2020 წლის კონტრაქტორი საინფორმაციო სააგენტოების მეშვეობით, რომლებსაც პარალელურ რეჟიმში ვაწვდიდით ინფორმაციას და ფოტო მასალას მოვლენების შესახებ.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის მიერ განსახორციელებელ  მიზნობრივ პროექტებში საზოგადოებისა და მერიის ურთიერთთანამშრომლობის ორგანიზება, მჭიდრო კონტაქტების დამყარება მოქალაქეებსა და ინტერეს ჯგუფებთან (არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიზნესმენები, ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და სხვ.) მათი წინადადებების, შენიშვნების, მოსაზრებების დამუშავება, გაანალიზება პერმანენტულ რეჟიმში ხდებოდა. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ხდებოდა მონაცემთა ბაზის, არქივის შექმნა და ინფორმაციის ანალიზი;

ცენტრალურ მედიასთან ვაწარმოებდით მჭიდრო თანამშრომლობას და შემდეგ საეთერო სივრცეში გასული სიუჟეტებისა და რეპორტაჟების მედიამონიტორინგს.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების, სოციალური პროგრამების, კულტურისა და განათლების სფეროში განხორციელებული სიახლეების შესახებ მუდმივ რეჟიმში ხდებოდა ინფორმაციის განთავსება და სიახლეების შესახებ მოქალაქეების კომენტარებისა და დისკუსიის პროცესში აქტიური ჩართულობა და განმარტებითი გზავნილები.

სოციალური ქსელის საშუალებით, 2020 წელს დაახლოებით შემოსულია 1000-ამდე შეტყობინება, რომელსაც მყისიერი პასუხი აქვს გაცემული და დროულად ხდება გადამისამართება შესაბამისი სამსახურების მიმართულებით.

მიმდინარე წელს, საგარეჯოს მერიის ოფიციალური გვერდი დამატებით 1700-მა მოქალაქემ გამოიწერა, რაც მნიშვნელოვნად აისახება გვერდის რეიტინგზე.

მერიაში, ამოქმედებული ცხელი ხაზი, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში პასუხობდა შემოსულ ზარებს და ყველა მოქალაქე იღებდა კომპეტენტურ რეკომენდაციას.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მიერ დაიგეგმა არაერთი ღონისძიება, რომელიც კულტურულ, სოციალურ, საგანმანათლებლო და შემეცნებით აქტივობას მოიცავდა.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე მუდმივად ხდებოდა ინფორმაციის განთავსება. რამდენიმე ასეული პრესდაიჯესტია უკვე გამოქვეყნებული.

გარდა ამისა, საჯარო განხილვის შესახებ შემოსული კორესპონდენციის განთავსება, როგორც ვებგვერდზე, ასევე საინფორმაციო სტენდზე.

განყოფილება ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა სახის  შეხვედრებს, ტრენინგებსა და კომფერენციებს.

მუდმივად ხდებოდა  საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით, საინფორმაციო ბიულეტენების, ბუკლეტების, ბროშურების, ცნობარებისა და სხვა სახის ბეჭდვითი პროდუქციის მომზადება და გავრცელება, როგორც ქართულ ასევე აზერბაიჯანულ ენაზე.

საჭიროების შემთხვევაში, მერიის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე საზოგადოებრივი აზრის კვლევასაც ვახორციელებდით..

მერიის საქმიანობის შესახებ საინფორმაციო ბიულეტენების მომზადება და მომართვის შემთხვევაში მათი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის, სხვადასხვა ორგანიზაციებისათვის  მიწოდება.

მერის ანგარიშების მომზადება და წარდგენა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. იურიდიული სამსახურის

2020 წლის ანგარიში

იურიდიული სამსახური არისსაგარეჯოსმუნიციპალიტეტისმერიისპირველადი სტრუქტურულიერთეული,რომელშიც დანიშნულია 7 საჯარო მოხელე.

      იურიდიული სამსახურისამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს „საქართველოს კონსტიტუციით“, საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-თ, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით; ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის N35 დადგენილებით, ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №12 დადგენილებით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით და სხვაკანონქვემდებარენორმატიულიაქტებით.

იურიდიული სამსახურის ფუნქციებია:

ა)    მერის,    მერიის    სამსახურებისა    და   თანამდებობის    პირების   იურიდიული    კონსულტირება, სამართლებრივი დასკვნების მომზადება;

ბ) მუნიციპალიტეტის  თანამშრომელთათვის  კონსულტაციების  მიცემა საქართველოს  კანონმდებლობასთან მიმართებაში;

გ) მერიაში შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტების, ადმინისტრაციული გარიგებების, ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევის  ოქმების და სხვა დოკუმენტების  სამართლებრივ  გამართულობის შემოწმება, მათი შესაბამისობა მოქმედ კანონმდებლობასთან და მუნიციპალიტეტის ნორმატიულ აქტებთან;

დ)  მუნიციპალიტეტის კანონიერი ინტერესების დაცვა სასამართლოში;

ე) მუნიციპალიტეტის კანონიერი ინტერესების დაცვა სამართლებრივ ურთიერთობებში სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;

ვ)  საჯარო ინფორმაციის რეესტრის წარმოება;

ზ)  საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული წესით გამოქვეყნება;

თ) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა;

ი) მოქალაქეთა განცხადებების/საჩივრების  განხილვა და შესაბამისი დასკვნების მომზადება;

კ)   მერიის  სტრუქტურული  ერთეულების  მიერ მომზადებულ  ცალკეული საკითხების განხილვა საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის თაობაზე;

ლ)   მოქმედი  კანონმდებლობით,  მერიის  დებულებით   და   მუნიციპალიტეტის   სხვა   სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება;

მ) მერიის სამსახურებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების მომზადება;

ნ) მერიის საჯარო მოსამსახურეთა სამსახურში მიღების, სამსახურებრივი გადაადგილების, გადაყვანის, გათავისუფლების,  უფლებამოსილებათა  შეჩერების, შვებულებაში გასვლის და მივლინების სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;

ო) მუნიციპალიტეტის   მოსახლეობისათვის   სამართლებრივ   საკითხებზე   კონსულტაციებისა    და განმარტებების მიცემა;

პ) მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.

      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ის 24-ე მუხლის „გ“ პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით წარმოგიდგენთ 2020 წლის ანგარიშს:

     

      დოკუმენტში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის მიერ 2020 წლის განხორციელებული სამუშაოების შესახებ.

 • 2020 წლის 1-ლი იანვრიდან დღემდე იურიდიულ სამსახურში შემოსულია 1681 კორესპონდენცია, რომელსაც მოყვა სათანადო რეაგირება.
 • საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, იურიდიულ სამსახურში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით  შემოსულია 31განცხადება, რომელთაგან 29 დაკმაყოფილებულია, ხოლო 2 მოთხოვნის პასუხზე მიმდინარეობს მუშაობა.
 • არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობისუსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებსამართლებრივი აქტების რაოდენობამ შეადგინა 03 (სამი) ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი;
 • 2020 წელს სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეებიის რაოდენობამ შეადგინა 28, რომელთაგან დღეის მდგომარეობით მიმდინარეა 23 საქმე (ოცის წარმოება მიმდინარეობს პირველ ინსტანციაში, სამიგასაჩივრებულიასააპელაციო სასამართლოში,), 03საქმეზე შეწყდა წარმოება, ხოლო ორ საქმეზე მიღებულია გადაწყვეტილება (ერთი დამთავრებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სასარგებლოდ).
 • 2020 წლის აპრილიდან დღემდე, იურიდიული სამსახურის მიერ გაცემულია საქონლის ადგილწარმოშობის შესახებ 60 ცნობა.
 • საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიასთან არსებულ თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში 2020 წელს შემოსულია 443 განცხადება, რომლისგანაც 172 ამ ეტაპზე განსახილველია. 2020 წლის მანძილზე 13 ნოემბრის მდგომარეობით ჩატარდა კომისიის 15 სხდომა, რომელზეც გატანილ იქნა ჯამში 1219 განცხადება.
 • საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების ფაქტის დამდგენი კომისიის მიერ ჩატარებულია 5 სხდომა და გაცემულია 8 ცნობა მოქალაქის ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ.
 • 2020 წელს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერაში გამოცხადდა ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა კონკურსი 02 ვაკანტურ თანამდებობაზე (სულ ერთი კონკურსი) კონკურსის წესით შეივსო 02 ვაკანტური თანამდებობა.

 

     

საანგარიშო წლის განმავლობაში იურიდიული სამსახურის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა:

 • მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულების თანამდებობის პირების, თანამშრომლების იურიდიული კონსულტირება, სამართლებრივი დასკვნების მომზადება;
 • უწყვეტ რეჟიმში, მერიაში შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტების, ადმინისტრაციული გარიგებების, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების და სხვა დოკუმენტების სამართლებრივ გამართულობას, მათ შესაბამისობას მოქმედ კანონმდებლობასთან.
 • იურიდიული სამსახური წარმოადგენდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიას, როგორც სახელმწიფოორგანოებთან ურთიერთობაში, ასევე ფიზიკურდაიურიდიულპირებთან;
 • საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული მოქალაქეთაგანცხადებების/საჩივრებისგანხილვასადაშესაბამისიდასკვნებისმომზადებას;
 • მუნიციპალიტეტისმოსახლეობისათვისსამართლებრივსაკითხებზეკონსულტაციებისა  დაგანმარტებებისმიცემასმომართვის შესაბამისად;
 • მოქმედიკანონმდებლობით, მერიისდებულებითდამუნიციპალიტეტისსხვასამართლებრივიაქტებითგანსაზღვრულიფუნქციებისგანხორციელებას.

 

 • იურიდიულ სამსახურში დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეთა მიერ დისციპლინურ გადაცდომას ადგილი არ ქონია, შესაბამისად, მათ მიმართდისციპლინურიპასუხისმგებლობის რაიმე ზომა არ გამოყენებულა.

 

 • ზედამხედველობის განყოფილების 2020 წლის ანგარიში

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის განყოფილების მიერ 2020 წლის განმავლობაში ზედამხედველობის სპეციალისტების მიერ რეგულარულად ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებზე კონტროლი, კერძოდ შემოწმებულ იქნა შემდეგი პროექტები:

 • მუნიციპალიტეტის 8 სოფლის საჯარო სკოლებში სველი წერტილების მოწყობა;
 • გარე განათების მოწყობითი სამუშაოები 21 სოფელში (სოფლის პროგრამის ფარგლებში);
 • 10 საბავშო ბაღში სველი წერტილების მოწყობა;
 • ორ სოფელში სკვერის მოწყობის სამუშაოები;
 • სამ სოფელში მინი სტადიონის მოწყობა;
 • ქ. საგარეჯოსა და სოფლებში გზების მოიხრეშა და  მოსაფალტება;
 • სოფელ უდაბნოში ჩაუტარდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია;
 • ქ.საგარეჯოსა და რამოდენიმე სოფელში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის და  ამორეცხვის სამუშოები
 • სტიქიით დაზარელებულ მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეცვლა;
 • სოფელ გომბორში და ქ. საგარეჯოში საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრის მშენებლობა.

მიმდინარე წელს პანდემიასთან დაკავშირებით ზედამხედველობის განყოფილების სპეციალისტების მიერ  ყოველდღიურ რეჟიმში ხორციელდებოდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არსებული სავაჭრო ობიექტების შემოწმება და გაფრთხილება (რეკომენდაცია) შესაბამისი სადიზინფექციო სამუშაოების ჩატარების თაობაზე, ყოველდღიურად ხორციელდებოდა ქ.საგარეჯოში მდებარე ბაზარში სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. მუნიციპალიტეტში არსებული სასტუმროების შემოწმება  მასში არსებული მდგომარების შესახებ. მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მიმდინარეობდა სავაჭრო ობიექტების, საწარმო დაწესებულებების აღწერა–დასურათება და ინფორმაციის მიწოდება ყოველდღიურ რეჟიმში შესაბამის ზემდგომ უწყებებში.

2020 წლის იანვრის თვიდან გაუფორმდა  დასუფთავების მოსაკრებლის ხელშეკრულება ქ.საგარეჯოსა და მის მიმდებარე სოფლებში არსებულ საწარმო დაწესებულებებს და სავაჭრო ობიექტებს. დღეის მდგომარეობით დასუფთავების მოსაკრებლის თანხა შეადგენს  33721,38 ლარს.

ზედამხედველობის განყოფილების სპეციალიტების მიერ წლის განმავლობაში დაწერილია 37 მითითება უკანონოდ გამოვლენილ მშენებლობაზე, დაწერილია ერთი საჯარიმო ქვითარი (2000ლარი).

ექსპლუატაციაში მიღებულ იქნა 29 მშენებლობა დამთავრებული ობიექტი.

 

პატივისცემით,

გიორგი ერბოწონაშვილი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი

 

გააზიარე