საგარეჯოს მუნიციპლიტეტის მერის 2019 წლის ანგარიში

21 ნოემბერი, 2019

მერის ანგარიში 2019

25 ოქტომბრის მდგომარეობით

                                                                      

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის

ანგარიში მ.წ. 25 ოქტომბრს მდგომარეობით

      საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებით დამტკიცებულ ბიუჯეტში რიგით მეცხრე ანუ  2019 წლის 27 სექტემბრის №11 დადგენილებით შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების და ნაშთის ცვლილების გეგმა, აგრეთვე გადასახდელების გეგმა  განისაზღვრა 22 947 749  ლარით, ანუ დამტკიცებულ 12 200 600 ლართან შედარებით გაიზარდა 10 747 149 ლარით, ხოლო 2018 წლის დაზუსტებულ  ბიუჯეტთან  შედარებით 6 359 734 ლარით.

                   განხორციელდა შემდეგი ცვლილები: წინა წლის ნაშთიდან  დაემატა  3 257 999 ლარი; 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან დაემატა 7 489 150 ლარი, მათ შორის:  2019 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  გამოიყო 1 320 300 ლარი   წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების ხარჯებისთვის, ხოლო 3 432 768 ლარი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯებისთვის;  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოიყო 658 000 ლარი;  საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით   1 025 122 ლარი;  სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსებით გამოიყო 349 475 ლარი;  ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით გამოიყო 703 485 ლარი.

      მიმდინარე წლის 25 ოქტომბრის მდგომარეობით შეადგინა  შემოსულობებმა   13 852 095 ლარი  წლიური ბიუჯეტის შემოსულობების  70  %, მათ შორის: ქონების გადასახადი შემოვიდა 1 759 151 ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე ანუ დამატებული ღირებულების გადასახადი  6 685 271 ლარი;  გრანტების სახით მიღებულია 4 136 226 ლარი; სხვა შემოსავლების სახით შემოსულია 1 209 951  ლარი;      არაფინანსური აქტივების კლებიდან  61 496   ლარი.                                           

        გადასახდელებმა 14 939 843 ლარი წლიური ბიუჯეტის გადსახდელების 65  %, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი შეადგენს  2 589 998 ლარს;  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 88 592 ლარს;                             ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 7 293 427 ლარს; დაფინანსებულია განათლება  2 960 956 ლარით; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  1 099 843 ლარით; მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  907 027 ლარით. სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 239 466 ლარი.

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში დასრულებულიდა მიმდინარე  ინფრასტრუქტურული პროექტები. 2019 წელი

(ანგარიში)

რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდი:

 1. ქ.საგარეჯო, მარჯანიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია - 263 340 ლარი
 2. ქ.საგარეჯო თამარ მეფის ქუჩის რეაბილიტაცია - 882 288 ლარი
 3. ქ.საგარეჯოში, სათავის ქუჩის (ეკლესიასთან მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია  - 304 793 ლარი
 4. სოფ:კაკაბეთის სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა-  1 199 999 ლარი
 5. სოფ:ხაშმში შიდა საავტომობილო გზის მოასფალტება და სკოლისაკენ მიმავალ გზაზე ქვის ფენილის მოწყობა -  748 448 ლარი
 6. სოფ:მანავში ე.წ ტურის უბნის გზის რეაბილიტაცია - 632 260 ლარი
 7. ქ.საგარეჯოში სარაჯიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია - 199 180 ლარი
 8. ქ. საგარეჯოში, გ. ქურდიანის ქუჩაზე "ღვთისმშობლის" ეკლესიამდე მისასვლელი გზის მოასფალტება - 250 160 ლარი
 9. ქ. საგარეჯოში, შოთა რუსთაველის ქუჩაზე ე.წ. (წიფლის ხევის) მიმდებარედ გზის მოასფალტება - 390 850   ლარი
 10. სოფ. დიდ ჩაილურში დაზიანებული სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია -  134 790 ლარი
 11. სოფ. უდაბნოში მდებარე საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 54 474   ლარი

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

 1. საგარეჯოს მუნიციაპლიტეტის სოფელ უდაბნოში პრავდი გულბანის სტიქიით დაზიანებული სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა- 6 837,00
 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ბადიაურში -რეზერვუარისა და შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები - 63 935,00
 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის რუსთაველისა და ერისთავის ქუჩების გადაკვეთაზე დაზიანებული ცხაურების შეცვლის სამუშაოების შესყიდვა- 3 932,94
 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანდაურაში რეზერვუარებისა და შიდა ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციის და სოფელ ზემო ყანდაურაში რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები-

61 013,47

 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გომბორში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შიდა სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა - 6 554,90
 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში ხუთ უბანში საუბნო ონკანების მოწყობის და სოფელ გიორგიწმინდაში რეზერვუარის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 42 478,82
 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მზისგულში სასმელი წყლის სათავე-ნაგებობის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 42 953,18
 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შესყიდვა-  22 999,00
 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოჭბაანში წყლის რეზერვუარების სამშენებლო სარეაბილიტაციო და სოფელ უჯარმაში მოსახლეობისთვის სარწყავი წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები - 52 321,20
 6. ქ. საგარეჯოს #3, სოფელ პატარძეულის #1 და #2, სოფელ პატარა ჩაილურის და სოფელ ხაშმის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სარემონტო და სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა, ელექტრონული ტენდერის აუქცონის გარეშე საშუალებით.46 019,63
 7. ქ. საგარეჯოში გ.ლეონიძის ქუჩაზე მდებარე #6, სოფელ ნი ნოწმინდის, ქ. საგარეჯოშო ერეკლე II-ს ქუჩაზე მდებარე #1, სოფელ წყაროსთავის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შიდა სამშენებლო-სარეაბილიტაციო და ქ. საგარეჯოში შოთა რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დაზიაებული სახურავის ნაწილობრივი შეკეთების და სოფელ გიორგიწმინდის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში წყალმომარაგების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა, ელექტრონული ტენდერის აუქცონის გარეშე საშუალებით. -           55 868,57
 8. "შესყიდვის ობიექტია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ხაშმში, უდაბნოში, პატარძეულსა (ე.წ ""აჭარლები""-ს დასახლება) და კოჭბაანში მცხოვრები მოსახლეობისთვის 2019 წლის 20-21 თებერვალს მომხდარი ძლიერი ქარის შედეგად მნიშვნელოვნად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.

კერძოთ: სოფელ უდაბნოში 1) ოლეგი ხაჭვანის, 2) ვიტალი ხაჭვანის, 3) ჯაჯა ჩართოლანის, 4) ქეთინო რატიანის, 5)ივანე ჯანიაშვილის, 6) მამუკა გუჯეჯიანის, 7) ვასო გულბანის, 8)მაია ალადაშვილის, 9) ემზარი მანძულაშვილის, 10) მანანა ხაჭვანის, 11) ედვარდ მარგიანის, 12) ნანული ნიგურიანის საცხოვრებელი სახლის სახურევები და 13)ვასიკო ხმალაძის სახლის აივანი."კერძოთ: სოფელ უდაბნოში 1) ოლეგი ხაჭვანის, 2) ვიტალი ხაჭვანის, 3) ჯაჯა ჩართოლანის, 4) ქეთინო რატიანის, 5)ივანე ჯანიაშვილის, 6) მამუკა გუჯეჯიანის, 7) ვასო გულბანის, 8)მაია ალადაშვილის, 9) ემზარი მანძულაშვილის, 10) მანანა ხაჭვანის, 11) ედვარდ მარგიანის, 12) ნანული ნიგურიანის საცხოვრებელი სახლის სახურევები და 13)ვასიკო ხმალაძის სახლის აივანი." -94 151,78

 1. "შესყიდვის ობიექტია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ხაშმში, უდაბნოში, პატარძეულსა (ე.წ ""აჭარლები""-ს დასახლება) და კოჭბაანში მცხოვრები მოსახლეობისთვის 2019 წლის 20-21 თებერვალს მომხდარი ძლიერი ქარის შედეგად მნიშვნელოვნად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.სოფელ ხაშმში: დაზიანებულია ადგილობრივი მოსახეობის 1) ზურაბ მჭედლიშვილის, 2) კატო ჯიქიძის და 3) რიმა ხალხატიანის საცხოვრებელის სახლის სახურავები.

სოფელ კოჭბაანში: 1) მანანა დიდებაშვილის და 2) მერი ფეტვიაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავები.

სოფელ პატარძეულში ე.წ. აჭარლები-ს დასახლებაში ნუკრი არბაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავი.44 785,84

 1. შესყიდვის ობიექტია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წერეთლის ქუჩა N 52-ში მცხოვრები ვლადიმერ ქვლივიძის საცხოვრებელი სახლის 2019 წლის 17 თებერვალს მომხდარი ძლიერი ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.16 450,00
 2. ქ. საგარეჯოში, ასევე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის თემებსა და მასში შემავალ სოფლებში, კერძოდ: შიბლიანში, მზისგულში, ბადიაურში, ყანდაურაში, ვერხვიანში, კაკაბეთში, პ/ჩაილურში, დ/ჩაილურში, მანავში, თოხლიაურში, გიორგიწმინდაში, ნინოწმინდაში, წყაროსთავში, პატარძეულში და ხაშმში, დაზიანებული გზების მონაკვეთების აღდგენის - მოხრეშვა-მოშანდაკების მიზნით სპეციალური ტექნიკის დაქირავება.80 000,00
 3. მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში გათბობის სისტემა  -                   14 525,00
 4. კოსტავას ქუჩაზე, საერთო საცხოვრებლის ეზოებში, საკანალიზაციო ჭებს გადახურვის ფილების და თუჯის ფილების შესყიდვა4 990,00
 5. მარიამჯვარში სასმელი წყლის დაზიანებული მაგისტრალის აღსადგენად მილის შესყიდვა  - 3 655,00
 6. ქ. საგარეჯოში, №4 საბავშო ბაღში აღსაზრდელებისთვის დამატებით ერთი ოთახის მოწყობა.24 946,38
 7. სოფ. მარიამჯვარში, გარე განათების მოწყობა.10 046,48
 8. ქ. საგარეჯოში, დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული სანათების ამოცვლა „LED 150 W“-ით.14 532,69
 9. ქ. საგარეჯოში, შ. რუსთაველის ქუჩაზე არსებული სანათების ამოცვლა „LED 150 W“-ით.5 993,69
 10. ქ. საგარეჯოში, მარჯანიშვილის ქუჩაზე გარე განათაბების მოწყობა,3 898,69
 11. სოფ. ვერხვიანში, გარე განათების მოწყობა.54 030,08
 12. პ/ჩაილურში, სტადიონისთვის 4 ცალი განათების მოწყობა.3 369,70
 13. სოფ. ყანდაურაში, გარე განათების მოწყობა.12 238,06
 14. სოფ. პატარძეულში, ე.წ. „აჭარლების“ დასახლებაში გარე განათების მოწყობა.13 211,82
 15. ქ. საგარეჯოში, წიფლის ხევის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობა.21 120,21
 16.   სოფ. შიბლიანში, გარე განათების მოწყობა.7 818,58
 17. სოფ. თულარი-ლამბალო-იორმუღანლო-დუზაგრამის ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე გარე განათების მოწყობა.17 969,37
 18.   ქ. საგარეჯოს მერიის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია და სახარავის მოწყობა.89 681,18
 19.    სოფ, პატარძეულში, ჩიხლაანთ უბანში გარე განათების მოწყობა,13 722,38
 20. სოფ, პატარძეულში, შიოს უბანში გარე განათების მოწყობა,10 383,10
 21. ქ. საგარეჯოში, ერისთავის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა3 115,17
 22. სოფ. წყაროსთავში და სოფ. მზისგულში დაზიანებული ტუმბოების შეძენა მონტაჟი12 444,14
 23. ქ. საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის, სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტის (ახლით) შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები38 899,88
 24. ქ. საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის, სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტის (ახლით) შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები66 114,00
 25. ქ. საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის, სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტის (ახლით) შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები  - 35 891,09
 26. სოფ. უჯარმაში დაზიანებული სასმელი წყლის 20მმ-იანი ლითონის ემალირებული ავზის მოწყობა - 6 314,00
 27. სოფ. უჯარმაში დაზიანებული სასმელი წყლის 16მმ-იანი ლითონის ემალირებული ავზის მოწყობა - 9 057,00
 28. სოფ. მზისგულში სასმელი წყლის ახალი ჭაბურღილის მოწყობა39 910,00
 29. სოფ. პატარძეულში "ცხვარიაშვილების" უბანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის დაზიანებული ტუმბოს შეცვლა - 7 000,00
 30. ქ. საგარეჯოსა და მის სოფლებში დაზიანებული ასფალტო ბეტონის გზის ორმოულის შეკეთება - 237 181,40
 31. სოფ. პატარა ჩაილურში ასმათ ათუაშვილის საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავის გადახურვითი სამუშაოები8 333,00

სტიქიის პრევენცია

 1. სოფ.დიდ ჩილურში სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები- 145449.95
 2. სოფ.პატარა ჩილურში სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები - შერჩევა-შეფასება მიმდინარეობს
 3. სოფ.ყანდაურაში სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები - შერჩევა-შეფასება მიმდინარეობს
 4.  

 

 1. ქ. საგარეჯოში სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახური   - 328 642,96 ლარი
 2. სოფელ გომბორში სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახური-  214 849,00  ლარი

 

 •  

 

 1. "გომბორის ამბულატორია"  -  9 759 ლარი
 2. გიორგიწმინდას საექიმო ამბულატორია - 9 750ლარი
 3. უდაბნოს ამბულატორია -  5 005 ლარი
 4. თოხლიაურის ამბულატორია -  14 681 ლარი
 5. მანავის სოფლის ამბულატორია - 9344,76 ლარი
 6. პატარძეულის საოჯახო მედიცინის ცენტრი -4 243
 7. ხაშმის სოფლის ამბულატორია-  36 821 ლარი
 8. ყანდაურის ამბულატორია - 8295,47 ლარი
 9. სოფელ დიდი ჩაილურის საექიმო ამბულატორია -52611.82 ლარი

 

 •  
 1. სსიპ ქალაქ საგარეჯოს №1 საჯარო სკოლა -  74 634 ლარი
 2. აკადემიკოს ვასილ გულისაშვილის სახელობის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის საჯარო სკოლა-  44 167
 3. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გომბორის საჯარო სკოლა - 57 547
 4. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თოხლიაურის საჯარო სკოლა - 46953,63 ლარი
 5. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავის საჯარო სკოლა - 43 898 ლარი
 6. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდის საჯარო სკოლა -  65 496,73 ლარი
 7. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ჩაილურის საჯარო სკოლა - 114 507 ლარი
 8. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოს საჯარო სკოლა -  78 274,45  ლარი
 9. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანდაურის საჯარო სკოლა -  71977,35 ლარი
 10. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყაროსთავის საჯარო სკოლა  - 46922,14 ლარი
 11. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაშმის საჯარო სკოლა -  27 140
 12. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჯარმის საჯარო სკოლა -  46978,51 ლარი

სოფლის  მხარდამჭერი პროგრამა:

სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 651 676,00 ლარს

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2019  10 თვის წლის ანგარიში

1. 21 ხანდაზმულს 200 ლარის ოდენობით ერთჯერადი დახმარება. დაკმაყოფილდა 21 განცხადება, გადაირიცხა 4200 ლარი.

2. დემოგრაფიული ხელშეწყობის მიზნით 15 სოციალურად დაუცველ ოჯახის გაეწია ერთჯერადი დახმარება I და II ახალშობილზე 300 ლარის ოდენობით, დაკმაყოფილდა 15 განცხადება, გადაირიცხა 4500 ლარი.

3. მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველ ოჯახის ერთჯერადად გაეწია დახმარება 400 ლარის ოდენობით, დაკმაყოფილდა 69 განცხადება, გადაირიცხა 27 600 ლარი.

4. მარტოხელა სოციალურად დაუცველი 13 მშობლის ერთჯერადად გაეწია დახმარება 200 ლარის ოდენობით, დაკმაყოფილდა 13 განცხადება, გადაირიცხა 2600 ლარი.

5. სტაციონალური, ამბულატორიულიმკურნალობისადაოპერაციებისდასაფინანსებლად დაკმაყოფილდა 302 განცხადება, გადაირიცხა 134 048.48 ლარი. აქედან გამონაკლისისი სახით დახმარება გაეწია 223 მოქალაქეს და გახარჯული თანხის ოდენობამ შედგინა 117812 ლარი.

6. სამედიცინოდიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული, კომპიუტერულიტომოგრაფიის, კორონაროგრაფიისდასხვაკვლევებისდაფინანსება, დაკმაყოფილდა 195 განცხადება, გადაირიცხა 43 548 ლარი. აქედან გამონაკლისისი სახით დახმარება გაეწია 50  მოქალაქეს და გახარჯული თანხის ოდენობამ შედგინა 15438 ლარი.

7.მედიკამენტების დასაფინანსებლად დაკმაყოფილდა 648 განცხადება, გაიცა -104030.60 ლარი.

8.დამხმარე საშუალებების დასაფინასებლად დაკმაყოფილდა 6 განცხადება, გაიცა 1835.26 ლარი.

9. შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთარეაბილიტაცია, დაუნისსინდრომისდააუტისტურისპექტრისაშლილობისმქონე 18 წლამდეასაკისბავშვთარეაბილიტაციადა სოციალურადდაუველოჯახისბავშვთასამკურნალორეაბილიტაცია დაფინანსდა 8395 ლარით-დაკმაყოფილდა 26 განცხადება.

10. ქიმიოთერაპია დაფინანსდა  296,01 ლარით- დაკმაყოფილდა 57 განცხადება.

11. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ   და სოც. დაუცველ ბავშვთა  სპეც. კვება დაფინანსდა  -758 ლარით -დაკმაყოფილდა 6 განცხადება.

12.იშვიათი დაავადების მქონე პირთა სპეც. საკვები დანამატებით დახმარება გაეწია 2 პირს გაიცა 560 ლარი.

13. შაქრის საზომი ჩხირებით დაფინანსდა 5 ბავშვი დაფინანსდა 384 ლარი -5 განცხადება.

14. დიალიზის ტრანსპორტირების ხარჯი გაეწია 22 პირს , დაფინანსდა 20100ლარი

15. შშმ ბავშვების გაეწიათ ფულადი დახმარება-14650 ლარი.

16. ეტლი გადაეცა  12  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს.

17. 2019 წელს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ტრადიციულად, ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს-9 მაისს მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის გაიმართა კულტურული ღონისძიება, მემორიალი შეიმკო გვირგვინებით და ყვავილებით. შემდეგ შედგა საზეიმო სადილი და გადაეცათ ფულადი ჯილდო (თითოეულს 200 ლარი 3 ვეტერანი).

18. 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებს გადაეცა ფულადი დახმარება (თითოეულს 500 ლარი 2 ოჯახი) და მოეწყო მემორიალის და საფლავების გვირგივინებით შემკობა.

17 ოქტომბერს ვეტარანთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მოეწყო მემორიალის გვირგივინებით შემკობა.

აფხაზეთის და აგვისტოს ომის 9 მონაწილეს გაეწია დახმარება ომის ვეტრანის სტატუსის მიღებასთან დაკვაშირებით.

19. ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯი გაეწია 3 ოჯახს, თვითოეულზე 300 ლარის ოდენობით . სულ გიცა 900 ლარი. 

20. ბინის ქირავნობის ხელშეკრულება გაუფორმდა 21 ოჯახს, რომლებიც დაზარალებულები არიან 2010 წლის სტიქიის შედეგად. ყოველი თვის დასაწყისში ხდება ბინის ქირის დარიცხვა, მიმდინარე წლის ათ თვეში ჩაირიცხა 19580.22 ლარი, თვითოეულ ოჯახზე 105.27 ლარი.

21. უდედმამო ბავშვებს გაეწიათ დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით, მიმდინარე პეროდში ჩაირიცხა 3800 ლარი.

22. საცხოვრებელი ფართის მოთხოვნით დაკმაყოფილდა 18 მოქალაქე, 15 მოქალაქეს გაუგრძელდათ ხელშეკრულება ფართის მფლობელობის შესახებ.

23.საგარეჯოსმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზერეგისტრირებულისოციალურადდაუცველიოჯახებისთვისმოხმარებულიელექტროენერგიისღირებულებამშედგინა10320ლარი. პროგრამით სარგებლობს 170 მოქალაქე.

24.საგარეჯოსმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზერეგისტრირებულისოციალურადდაუცველიოჯახებისთვისმოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულებამ შედგინა 6060 ლარი. პროგრამით სარგებლობს 89 მოქალაქე.

25. სათნოების სახლი უფასოს სასადილოს გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 152 473 ლარი.

 

იურიდიული სამსახურის ანგარიში

დოკუმენტშიმოცემულიადეტალურიინფორმაცია პირველადი სტრუქტურული ერთეულისიურიდიული სამსახურისმიერ2019წლის10 თვის განმავლობაშიგანხორციელებული სამუშაოებისშესახებ.

საანგარიშო წლის განმავლობაში იურიდიულ სამსახურში შემოსულია 665  კორესპონდენცია, რომელსაც მოყვა სათანადო რეაგირება.

არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობისუსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებსამართლებრივი აქტების რაოდენობამ შეადგინა 04 (ოთხი) ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი,  სამი დაკმაყოფილდა, ერთი განხილვის სტადიაზეა.

2019 წელს სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეებიის რაოდენობამ შეადგინა 11, რომელთაგან დღეის მდგომარეობით მიმდინარეა 09 საქმე (შვიდი პირველ ინსტანციაში, ერთიგასაჩივრებულიასააპელაციო სასამართლოში, ერთი - უზენაეს სასამართლოში), 02საქმეზე მიღებულია გადაწყვეტილება და დამთავრებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სასარგებლოდ.

2019 წლის განმავლობაში იურიდიულ სამსახურში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით  შემოსულია 28 განცხადება, რომელთაგან 27 დაკმაყოფილდა.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისიის მიერ განხილულია 35 მოქალაქის განცხადება, 31 პირზე გაცემულ იქნა სათანადო ცნობა, ხოლო 4 პირს უარი ეთქვა ფაქტის დადგენაზე.

საორგანიზაციო სამართლებრივი აქტების რაოდენობამ საანგარიშგებო წლის განმავლობაში შეადგინა 371 ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი;

პირადი (პერსონალური) სამართლებრივი აქტების რაოდენობამ შეადგინა 90    ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი;

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის 20/03/2019 N131 ბრძანებით გამოცხადდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა კონკურსი ვაკანტურ  7 ვაკანტურ თანამდებობაზე (შვიდი საშტატო ერთეული). აქედან 1 იყო დახურული კონკურსი. კონკურსის წესით შეივსო   7 საშტატო ერთეული.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის19/06/2019 N 298 ბრძანებით გამოცხადდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა კონკურსი 3 ვაკანტურ თანამდებობაზე (სამი საშტატო ერთეული), აქედან 1 იყო დახურული კონკურსი. კონკურსის წესით შეივსო სამი საშტატო ერთეული.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის12/07/2019 N357 ბრძანებით გამოცხადდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა კონკურსი 6 ვაკანტურ თანამდებობაზე (10 საშტატო ერთეული),  აქედან 1 იყო დახურული  კონკურსი. კონკურსის წესით შეივსო  9 საშტატო ერთეული.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის 30/08/2019 N429 ბრძანებით გამოცხადდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა კონკურსი 6 ვაკანტურ თანამდებობაზე (6 საშტატო ერთეული), აქედან კონკურსის წესით შეივსო  6  საშტატო ერთეული.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უსახლკაროთა, ასევე მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ შენობებში თვითნებურად შესახლებულ მოქალაქეთა აღრიცხვის, შერჩევის, მათთვის სოციალური საცხოვრისის გადაცემის და შემდგომი მონიტორინგის განხორციელების სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციის შედეგად უძრავი ქონების თხოვების ხელშეკრულება გაუფორმდა და გაუგრძელდა ჯამში 17  ბენეფიციარს.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ის შესაბამისად, საკრებულოს  იურიდიული სამსახურის მიერ წარედგინა სულ 6 მიმართვა სამართლებრივი აქტების პროექტთან ერთად მათი შემდგომი მიღების მიზნით.

საანგარიშო წლის განმავლობაში იურიდიული სამსახურის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა:მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულების თანამდებობის პირების, თანამშრომლების იურიდიულ კონსულტირება, სამართლებრივი დასკვნების მომზადება;იურიდიული სამსახური წარმოადგენდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიას,  სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან და სასამართლოსთან ურთიერთობაში. ახორციელებდა დებულებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

 

ზედამხედველობისგანყოფილების 2019 წლისანგარიში

 

საგარეჯოსზედამხედველობისგანყოფილებისმიერ 2019წლისგანმავლობაშირეგულარულადხორციელდებამუნიციპალიტეტშიმიმდინარეპროექტებზეკონტროლი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორცილედა სოფლებში გარე განათების მოწყობა, სანიაღვრე არხების  და სკვერების  მოწყობა. ქ. საგარეჯოსა და რამოდენიმე სოფელში არსებულ საჯარო სკოლებში  მოხდა სველი წერტილების მოწყობა, ასევე სოფლებში აშენდა ამბულატორიები და არსებულ შენობებს ჩაუტარდა სარემონტო სამუშაოები.

 

ქ. საგარეჯოში მოასფალტდა  ეკლესიებთან - „პეტრე პავლესთან“  და „წმინდა გიორგისთან“ მისასვლელი გზა, ასევე არაყიშვილის, გურამიშვილის, თამარ მეფის, კოსტავას და სოფლების ქუჩები.

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქ.საგარეჯოში არსებულ  სტადიონს, ასევე  სოფელ უდაბნოში მიმდინარეობს კანალიზაციის მოწყობითი სამუშაოები, სოფლებში მოეწყო მოსაცდელები, სასმელი წყლის ჭაბურღილები, სანიაღვრე არხები, სოფლებში მოეწყო სასმელი წყლის სათავე ნაგებობები, ყოველივე ზემოთ ჩამონათვალს მუდმივ ზედამხედველობას და  კონტროლს უწევს ზედამხედველობის განყოფილება.

 

2019 წლის 1 იანვრიდანდღემდე, ზედამხედველობისგანყოფილებისმიერექსპლუატაციაშიმიღებული იქნამშენებლობადამთავრებული 22 ობიექტი, ექვსიმშენებლობადამთვრებულობიექტსუარიეთქვაექსპლუატაციაშიმიღებაზე პროექტთან შეუსაბამობის გამო.

 

ზედამხედველობისგანყოფილებაში 2019 წლიდანდღემდეშემოსულია 603 კორესპონდენცია,  რასაც მოჰყვა შესაბამისი რეაგირება.

 

2019 წლისიანვრისთვეშიმოხდახელშეკრულებებისგაფორმებაქ.საგარეჯოშიდამისმიმდებარედსოფლებშიარსებულსავაჭროობიექტებსადასაწარმოდაწესებულებებზედასუფთავებისმოსაკრებლისგადასახადთანდაკავშირებით. მიმდინარეწლის ოქტომბრის მდგომარეობით,  მოსაკრებლისგადასახადიდანბიუჯეტშიშეტანილითანხაშეადგენს 30 402 ლარს.

 

ზედამხედველობისგანყოფილებისსპეციალიტებისმიერშედგენილი იქნაადმინისტარაციულსამართალდარღვევის სამი ოქმი, ასევე შედგენილ იქნა 28 მითითება უნებართვო მშენებლობაზე,  ჯარიმის თანხამ ჯამში შეადგინა 7800 ლარი.

 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2019 წლის 10 თვის

ანგარიში

ახალგაზრდული კუთხით განხორციელებული ღონისძიებები:

პროგრამის ბიუჯეტი: 29900

ტრანსპორტით მომსახურება: 6000

1 თებერვალს დაჯილდოვდნენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 2016-2017 სასწავლო წლის ოქროს და ვერცხლის მედალოსნები (23 მედალოსანი მოსწავლე - 15 ოქრო, 8 ვერცხლი), მათ გადაეცათ ფულადი ჯილდო 200 ლარის ოდენობით.

21 მარტს, დაუნის სინდრომით დაავადებულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ჩატარდა ჭრელი წინდების აქცია. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  დაუნის სინდრომის მქონე  5 ადამიანს გადაეცა საჩუქრად ტკბილეულის კალათები.

9 აპრილისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში, სოფელ პატარძეულის საჯარო სკოლის ნორჩ ისტორიკოსთა კლუბის აქტიური წევრები იმყოფებოდნენ საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმში.

23 აპრილს სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური შეუერთდა წიგნის ჩუქების დღეს, წიგნები გადაეცა 5  წარჩინებულ მოსწავლეს.

3 მაისს, სოფელ შიბლიანში ჩატარდა დასუფთავების აქცია.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ომის ვეტერანთა შვილების - ორი ახალგაზრდის მონაწილეობა ახალგაზრდულ ბანაკში, უკრაინის ქ. ხერსონში. (ნინო ადუაშვილი, იოსებ ოკინაშვილი)

25 მაისს, სოფელ პატარძეულში, გოგლა ლეონიძის სახლ-მუზეუმში ჩატარდა სახალხო დღესასწაული „გოგლაობა“.

დაფინანსდა სოფელ ბადიაურის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ექსკურსიის ტრანსპორტირება.

ახალგაზრდებმა მონაწილეობა მიიღეს სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის პროექტში „ახალგაზრდა ხელოვანი“.

„რეზოობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით, გამოცხადდა ლიტერატურული კონკურსი „მირანდუხტი“.

17 ივნისს, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ ბავშვები, ახალგაზრდები და მათი მშობლები (35 ადამიანი) იმყოფებოდნენ ექსკურსიაზე საგურამოში, მცხეთასა და ანანურში.

მიმდინარე წლის 28 ივნისს, ჩატარდა ახალგაზრდული ბანაკი (1 დღიანი შეკრება) გიორგი ლეონიძის სახლ-მუზეუმში.

ანსამბლებმა „პატარა გარეჯელები“ და „ბერიკაცები“ მონაწილეობა მიიღეს ფესტივალზე „არტ-გენი“, ქ. თბილისში, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში.

ა. (ა). ი. პ საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების ლიდერი ბავშვები და პასუხისმგებელი პირები იმყოფებოდნენ ლაგოდეხში რეგიონული დამეგობრების ფესტივალზე.

დაიგეგმა და გატენდერდა ღონისძიება „ეფექტური საჯარო გამოსვლები“, რომელიც ჩატარდა 31 აგვისტოს და 1 სექტემბერს, ბაკურიანში.

დაფინანსდა ინტელექტ-ჩემპიონატი ეტალონი.

5 ოქტომბერს აღინიშნა მასწავლებლის საერთაშორისო დღე.

13 ოქტომბერს ჩატარდა ექსკურსია შშმ ბავშვებისთვის.

 

ახალგაზრდულის ბიუჯეტიდან გაიხარჯა - 17627.34 (ჩვიდმეტი ათას ექვსასოცდაშვიდი და ოცდათოთხმეტი) ლარი.

ტრანსპორტში გაიხარჯა - 5571 (ხუთი ათას ხუთას სამოცდათერთმეტი) ლარი.

 

განათლების კუთხით

 

     საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არის 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების 2 ალტერნატიული ჯგუფი 80 ბავშვით (კვების გარეშე). მათ საქმიანობას ხელმძღვანელობს ა.ი.პ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება (დირექტორი: ელზა გილაშვილი), სადაც სულ 9 თანამშრომელია. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ აღზრდის დაწესებულებების აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობაა 1335, აღმზრდელთა რაოდენობა -65, აღმზრდელთა თანაშემწის (ძიძის)- 65.

,,მთის ფონდის’’ დაფინანსებით, სოფელ კოჭბანში აშენდა და 1 ოქტომბრიდან გაიხსნა ახალი, თანამედროვე სტანდარტების საბავშვო ბაღი. სკოლამდელი აღზრდის პროექტის სახელშეკრულებო ღირებულება 206887,76 ლარია.

      ეთნიკური უმცირესობებისათვის ფუნქციონირებს სოფ. დუზაგრამის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება და ლამბალოს 2 სკოლამდელი აღზრდის ალტერნატიული ჯგუფი. ალტერნატიულ ჯგუფებში აღსაზრდელები 4 საათის განმავლობაში მეცადინეობენ და კვება არ ფინანსდება(აღნიშნულ დაწესებულებებში სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესი მიმდინარეობს ქართულ ენაზე).

      სოფ. დუზაგრამაში ფუნქციონირებს ქართული ენის ცენტრი (ადმინისტრატორი: ხეიალ გასანოვი), რომელიც ეხმარება ადგილობრივ მოსახლეობას სახელმწიფო ენის შესწავლაში. 2019წ. იანვრიდან 55 მსმენელი ესწრებოდა მეცადინეობას (25 ქალი და 30 კაცი).

აქტიურად ვთანამშრომლობთ საგარეჯოს საგანმანათლებლო რესურს–ცენტრთან (უფროსი: მანანა ცუცქირიძე). მუნიციპალიტეტში 26 საჯარო სკოლაა. მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ სოფლებში 4 საჯარო სკოლაა.მოსწავლეთა საერთო რაოდენობაა 7798, პედაგოგთა რაოდენობა კი 762-ია. საჯარო სკოლებსვეხმარებით სხვადასხვა საკითხებში (ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება, მოსწავლეთა ექსკურსიების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ);

სკოლის მოსწავლეებისათვის დაფინანსებით უზრუნველვყოფთ საქართველოს ეროვნულ ინტელექტ–ჩემპიონატში ,,ეტალონი“ მონაწილეობას (2960 ლარით) და კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლისათვის სტიპენდიის გადაცემას ერთი წლის განმავლობაში (სტიპენდია გაიცემა ყოველთვე 100 ლ., სულ 1200 ლ).

 

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

1.ძიუდოისტების საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობისათვის დაიხარჯა: 8 856 ლარი.

2. სამბისტების საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობისათვის დაიხარჯა: 2 424 ლარი.

3.მკლავჭიდელთა საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობისათვის დაიხარჯა: 2 000 ლარი.

4.ქართული ჭიდაობის განვითარებისათვის დაიხარჯა : 5 000 ლარი. აქედან 4 000 ლარი ჩაირიცხა კახეთის ქართული ჭიდაობის განვითარების ფონდში, 1 000 ლარი დაიხარჯა ქართული ჭიდაობის ტურნირებზე გამარჯვებული საგარეჯოელი ფალავნების დასაჯილდოებლად.

5.სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ჩატარების ხელშესაწყობად დაიხარჯა: 1 708 ლარი.

6.მუნიციპალური ტურნირი მინი ფეხბურთში: დაიხარჯა 1 500 ლარი.

7.სპორტსმენების ტრანსპორტირებისათვის, საქართველოს მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე დაიხარჯა: 9 330 ლარი.

8.სპორტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად (საგარეჯოს ცენტრალურ სტადიონზე სატელევიზიო კოშკურის მოსაწყობად) დაიხარჯა: 3 100 ლარი.

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის ანგარიში 2019 წლის 25 ოქტომბრის მდგომარეობით

 

ქონების მართვის განყოფილებაში 2019 წლის 01 იანვრიდან 25ოქტომბრის ჩათვლით შემოსულია სულ 366 წერილი. მათ შორის არის წერილები სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, შემოსავლების სამსახურიდან, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან, მოქალაქეთა განცხადებები და სხვა.

ამასთან დაკავშირებით ქონების მართვის განყოფილებაში მომზადდა წინადადებები, დასკვნები და რეკომენდაციები მუნიციპალური ქონებით სარგებლობისა და განკარგვის საკითხებზე (მიმართვები სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, იუსტიციის სამინისტროსთან, სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან). მომზადდა დოკუმენტაცია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემასთან დაკავშირებით. საანგარიშო პერიოდში ქონების მართვის განყოფილების მიერ გამოიცა 21 (ოცდაერთი) ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტი (ბრძანება ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ, ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ),  ჩატარდა 6 (ექვსი) ელექტრონული  (პირობებიანი და უპირობო, მათ შორის ერთ აუქციონზე არ მოხდა აუქციონის ფორმით გატანილი ქონების განკარგვა) აუქციონი, იჯარით გაიცა და გასხვისდა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება. გაფორმდა 6 (ექვსი) ხელშეკრულება (უზუფრუქტი, თხოვება). საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დარეგისტრირდა მუნიციპალიტეტის ქონება. მოხდა ქონების აღრიცხვა და  მონაცემთა ბაზის შექმნა.

ქონების მართვის განყოფილებამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართა (11 მიმართვა) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის და გეგმის დამტკიცების შესახებ. მიმართა სახელმწიფო ორგანოებისათვის, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებისათვის, მის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებისათვის და სხვა ა.(ა)ი.პ-სათვის, შპს-ებისათვის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით და სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  (უსასყიდლო უზუფრუქტი, თხოვების ფორმა).

სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის განხორციელების პროცესში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელის მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტით დადგინდა უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მიწის ნაკვეთის ან/და საჯარო რეესტრში დაუზუსტებელი საკადასტრო მონაცემებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის და მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე არსებული მიწის ნაკვეთის იდენტურობა. გაიცა ინფორმაცია ჩვენს უწყებაში დაცული სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე გადასახადის გადამხდელად და აღრიცხვის შესახებ. ამასთან დაკავშირებით სულ შემოსული იყო 2205 განცხადება.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი მერის ხელმოწერით 2018 წლის აპრილში შეუერთდა ევროკავშირის  ინიციატივას „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ და გამოთქვა მზადყოფნა მჭიდროდ ითანამშრომლოს ბიზნესთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ჩამოაყალიბოს პარტნიორული ურთიერთობები, ხელი შეუწყოს მდგრადი და ინკლუზიური ადგილობრივი ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას, განვითარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა ეს არის კერძო და საჯარო სექტორთან მჭიდრო დიალოგით შექმნილი გეგმა, რომელიც ფოკუსირებულია კერძო სექტორის განვითარებაზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ეკონომიკური ზრდა, განვითარება და დასაქმება.

დოკუმენტი თანხვედრაშია მუნიციპალიტეტის 2019-2021 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტთან და საქართველოს სოციალური-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან „საქართველო 2020“. აღნიშნული ორწლიანი ეკონომიკური გეგმა შეიქმნა ეკონომიკური სამსახურის აქტიური ჩართულობით.

ვმუშაობთ  მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარებისა და მარკეტინგის საკითხებზე. შევისწავლეთ, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალი, ადგილზე შევამოწმეთ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  ტურისტული ობიექტები და შევქმენით ერთიანი  ბაზა.  აქტიურად ვახორციელებთ, ტურიზმის საკითხებზე ოფიციალურად შემოსულ წერილებზე შესაბამისი პასუხის მომზადებას. გავიარეთ კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტრენინგ-კურსები.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია თანამშრომლობის გაფართოება საერთაშორისო სივრცეში. შესაბამისად, ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას საზღვარგარეთის მუნიციპალიტეტებთან, შედეგად პოლონეთის ქალაქ ტარნობზრეგისაგან მივიღეთ თანამშრომლობის შესახებ თანხმობა. უახლოეს მომავალში მოხდება ოფიციალური დელეგაციების გაცვლითი ვიზიტი და საფუძველი ჩაეყრება თანამშრომლობას შემდეგ სფეროებში : კულტურა,  გარემოს დაცვა, ახალგაზრდების და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება და ა.შ. 

საქართველოსმთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის #591 დადგენილების  „მაღალმთიანდასახლებაშიმუდმივადმცხოვრებიპირისსტატუსისმინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისადააღდგენისწესისდამტკიცებისშესახებ“ თანახმად, ვმუშაობთსაგარეჯოსმუნიციპალიტეტისმაღალმთიანდასახლებაშიმუდმივადმცხოვრებიპირებისათვისსტატუსისმინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისადააღდგენისსაკითხებზე. რაც, ხელსუწყობს, მაღალმთიანდასახლებაშიმცხოვრებიპირებისათვისსოციალურ–ეკონომიკურიპირობებისგაუმჯობესებას. ამასთანავე, მოქალაქისგანცხადებისსაფუძველზეგავცემთცნობებსსტატუსისშესახებდანიშნულებისადგილზეწარსადგენად. ამასთანავე,პერიოდულადვატარებთმონიტორინგსმაღალმთიანდასახლებებში.

აქტიურადვართჩართულნი “საგარეჯოსმუნიციპალიტეტისმერიასთანარსებულთვითნებურადდაკავებულმიწისნაკვეთებზესაკუთრებისუფლებისაღიარებისკომისიის” საქმიანობაში. კერძოდ, ვახორციელებთ კომისიის მიერდადებითადდაკმაყოფილებულგანცხადებებზესაკუთრებისუფლებისგაცემას.

 

შიდა აუდიტის სამსახურის  2019 წლის 10 თვის  მუშაობის

ანგარიში

შიდა  აუდიტის  სამსახურმა  2019  წლის განმავლობაში

შიდა აუდიტორული საქმიანობის კუთხით განახორციელა ხუთი გეგმიური შემოწმება. მათგან სამი დასრულებულია, ანგარიშები გაგზავნილია  მერთან  და  შემოწმების   ობიექტებთან,   ორი  შემოწმება ამჟამად მიმდინარეობს.

ინსპექტირებისკუთხით განხორციელებულია სამი დისციპლინური საქმის წარმოება  და გასვლითი შემოწმებები ინსპექტირების განხორციელების მიზნით :  ა.(ა).ი.პ.  სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში ( ბაღებში), ა.(ა).ი.პ.  საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების სპორტულ სექციებში და ადმინისტრაციულ ერთეულების წარმომადგენლობებში.

შემოწმებული ობიექტები:

 1. (ა)იპსაგარეჯოს სპორტული გაერთიანება

აუდიტორული შემოწმების სახეები: ფინანსური, შესაბამისობის და  ეფექტიანობის აუდიტი;

აუდიტორული  შემოწმების  მიზნები  და  მოქმედების  სფერო:  დაწესებულების მიერ გაწეული მუშაობის შესწავლა ეფექტიანობის და კანონმდებლობასა და დაწესებულების მიზნებთან შესაბამისობის კუთხით, თანხების ხარჯვის კანონიერება.

გაცემული რეკომენდაცია- 13 ( ცამეტი),

შესრულებული რეკომენდაცია-3 (სამი),

შეუსრულებელი რეკომენდაცია- 5 (ხუთი),

დაწყებულია (იგეგმება) რეკომენდაციის შესრულება -2 (ორი),

ნაწილობრივ შესრულებულია - 3 (სამი).

 1. ა(ა)იპსაგარეჯოს კულტურის ობიექტების გაერთიანება

 

აუდიტორული  შემოწმების  სახეები:  ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი;

აუდიტორული  შემოწმების  მიზნები  და  მოქმედების  სფერო:  დაწესებულების მიერ გაწეული მუშაობის შესწავლა  კანონმდებლობასა და დაწესებულების მიზნებთან შესაბამისობის კუთხით, თანხების ხარჯვის კანონიერება.

გაცემული რეკომენდაცია-7 ( შვიდი).

შესრულებული რეკომენდაცია-ჯერ არ განხორციელებულა გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, თუმცა შემოწმების მიმდინარეობის დროს, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად დაიწყო ერთი რეკომენდაციის შესრულებაწიგნადი ფონდის (რომელიც იმყოფება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე) ინვენტარიზაციის შესახებ,

 1. შ.პ.ს „საგარეჯო“

აუდიტორული შემოწმების სახეები: ფინანსური, შესაბამისობის და  ეფექტიანობის აუდიტი;

აუდიტორული  შემოწმების  მიზნები  და  მოქმედების  სფერო:  დაწესებულების მიერ გაწეული მუშაობის შესწავლა ეფექტიანობის და კანონმდებლობასა და დაწესებულების მიზნებთან შესაბამისობის კუთხით, თანხების ხარჯვის კანონიერება.

გაცემული რეკომენდაცია-  3  (სამი).

შესრულებული რეკომენდაცია-ჯერ არ განხორციელებულა გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი.

მიმდინარე შემოწმებები:

 

 1. (ა)იპ  ,,საგარეჯოს 105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა’’

 

აუდიტორული შემოწმების სახეები: ფინანსური, შესაბამისობის დაეფექტიანობის აუდიტი;

 

 •  

 

 1. ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების განყოფილება

 

აუდიტორული შემოწმების სახეები:შესაბამისობის აუდიტი;

 

 •  

   ინსპექტირების ნაწილში:

 

 • სამი დისციპლინური საქმის  წარმოების  შედეგად სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობისთვის სამ საჯარო მოხელეს შეეფარდა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა-საყვედური,  ორ საჯარო მოხელეს-გაფრთხილება, ერთი საჯარო მოხელე გათავისუფლდა სამსახურიდან.
 •  

 

 • დასკვნას კომპანია  ,, ნიუ ბილდ გრუპის’’-თვის არასწორად დაკისრებული პირგასამტეხლოს შესახებ  მოყვა სამი  საჯარო მოხელისთვის  დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის-საყვედურის შეფარდება, ერთი საჯარო მოხელე გათავისუფლდა სამსახურიდან.

 

 • დასკვნას ელექტრონული ტენდერის საგარანტიო ვადის გასვლამდე გამოცხადების შესახებ მოყვა  ერთი საჯარო მოხელისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის  ზომის-გაფრთხილების შეფარდება.

 

 • დასკვნას მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა კანონით განსაზღვრული  მაქსიმალური ზღვრული რაოდენობის გადამეტების ფაქტზე მოყვა  ერთი საჯარო მოხელისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის-გაფრთხილების შეფარდება.

 

 

 

მოქალაქეთა მომსახურებისა და

საქმისწარმოების განყოფილების

 

ა ნ გ ა რ ი შ ი

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019 წლის 01 იანვრიდან 29ოქტომბრამდე სულ შემოსულია 10225 კორესპონდენცია, აქედან 3205 მოქალაქეთა განცხადებაა, სადაც ითხოვენ მედიკამენტების თანხით დახმარებას, მკურნალობა-საოპერაციო თანხებს, ავარიული და დაზიანებული სახლების შეკეთებას, უმწეოთა თავშესაფარს, მშენებლობა-ექსპლუატაციაში მიღების ნებართვას, ბინის პრივატიზებას.

საანგარიშო პერიოდში საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან შემოსულია 3028 წერილი, რომლებიც ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის დარეგისტრირებას, მიწის ფართის იდენტურობის დადგენას და საკუთრების უფლების აღიარების კომისიიდან ინფორმაციის გამოთხოვას ეხება.

მთავრობის ადმინისტრაციიდან შემოსულია 55 წერილი,გუბერნიიდან - 152, სხვადასხვა სამინისტროდან - 181.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიიდან სულ გასულია 4517 დოკუმენტი.

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების მიერ სისტემატურად ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოებაზე კონტროლი და მათ მიერ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონით დადგენილი დოკუმენტაციის  წარმოდგენის სისრულისა და შესაბამისობის შემოწმება.

მზადდება ტაბელების და შვებულების გრაფიკი, ასევე სამივლინებო მოწმობები. (სულ 274 სამივლინებო მოწმობაა გაცემული). იწერება საშვებულებო და სამივლინებო ბრძანებები.

მ/წლის 29 ოქტომბრის მდგომარეობით მერიაში ხელშეკრულებით დასაქმებულია 8 თანამშრომელი.

არქივის თანამშრომლები  უზრუნველყოფენ საარქივო დოკუმენტების მიღება-დამუშავება-შენახვას. აღნიშნულ პერიოდში მოხდა კანცელარიის 2018 წლის,ზედამხედველობის სამსახურის რამდენიმე წლის მასალების ჩაბარება-დამუშავება. აგრეთვე მერიასთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის 2016-17 წლების დოკუმენტების მიღება-დამუშავება.

შესყიდვებისგანყოფილების

 

ანგარიში

მოგახსენებთ, რომმიმდინარეწლისპირველიიანვრიდანადმინისტარციულიდაშესყიდვებისსამსახურისმეორადისტრუქტურულიერთეულისშესყიდვებისგანყოფილებისმიერსახელწიფოშესყიდვებისგანხორციელებისმიზნითსუჯამურადგამოცხადებულიქნა 145 (ასორმოცდახუთი)  ელექტრონულიტენდერიაუქციონისგარეშესაშუალებით. აქედანარშედაგა 32 (ოცდათორმეტი) ტენდერიდაშემდეგკვლავმოხდამათიხელმეორედგამოცხადება, ხოლორაცშეეხებაშესყიდვისიმობიექტებს, რომლებიცსახელმწიფოებრივიდასაზოგადოებრივიაუცლებლობიდანგამომდინარეუნდაგანხორციელებულიყომაქსიმალურადმჭიდროვადებშიშესყიდულიქნაგადაუდებელიაუცილებლობითგამოწვეულიგამარტვებულიშესყიდვისსაშუალებით, მაგალითად: სკოლებისშიდასარეაბილიტაციოსამუშაოები. 7 (შვიდი) ტენდერიშეწყდა, ხოლო 17 (ჩვიდმეტი) ტენდერიდასრულდაუარყოფითიშედეგითდახელმეორედიქნაგამოცხადებული, ხოლოამშემთხვევაშიცისობიექტები, რომლებიცსახელმწიფოებრივიდასაზოგადოებრივიაუცლებლობიდანგამომდინარეუნდაგანხორციელებულიყომაქსიმალურადმჭიდროვადებშიშესყიდულიქნაგადაუდებელიაუცილებლობითგამოწვეულიგამარტვებულიშესყიდვისსაშუალებით. დანარჩენი89 (ოთხმოცდაცხრა)ტნდერიდანდაკონტრაქტებულია88 (ოთხმოცდარვა), ხოლოდაკონტარქტებისპროცესშია1 (ერთი) ტენდერი.

ძირითადიპრობლემა, რაციწვევსტენდერებისარშედგომასარისის, რომმიმწოდებელებივერაკმაყოფილებენანალოგიურიგამოციდლებისშესახებსატენდეროზღვარს, რომელიცყოველიტენდერისათვისარისინდივიდუალურიდაგამოითვლებაშესაბამისიფორმულისმეშვეობით. ასევე, ხშირიაშემთხვევაბი, როდესაცტენდერიარდგებაანსრულდებაუარყოფითიშედეგითმიმწოდებლისმხრიდანტენდერისმიმართარასერიოზულიდამოკიდებულებიდანგამომდინარე. როდესაცტარდებაბაზრისკველვა, თურატომარიქნადაინტერესებაამათუიმტენდერისმიმართანრატომარატვირთესდასაზუსტებელიტექნიკურიდოკუმენტაციაგანსაზღვრულვადაშიპრეტენდენტებიაღნიშნავენ, რომუბრალოდდაავიწყდათანვერმოახერხესდროულადდოკუმენტებისმოძიება. ამასთან, ერთ-ერთიფაქტორიტენდერებისუარყოფითიშედეგითდასრულებისარისმოთხოვნაპერსონალისგამოცდილებისშესახებ, რასაცვერაკმაყოფილებსპრეტენდენტისმერსონალი, ასევესატენდეროღირებულებარომმოგებაარისნაკლებიდაარუღირთამფასადტენდერშიმონაწილეობა.

ამასთანუკმაყოფილებასიწვევსმიწოდებისვადებიდახშირადაღნიშნავენ, რომარაგონივრულივადებიაჩადებულიტენდერებში.

უშუალოდმიწოდებისვადებთნდაკავშირებითშესაძლებელიაითქვასრომ, არისშემთხვევები, როდესაცპრობლემასქმნისშესასრულებელისამუშაოებისხარჯთაღრიცხვადაპროექტი, რომელიცსაჭიროებსკორექტირებას, რაცდაკავშირებულიადროსთანდაშესაბამისად, ესყოველივეაჭიანურებსსამუშაოებისდროულადდასრულებას.

რაცშეეხებასახელმწიფოშესყიდვებისგანხორციელებისფარგლებშიგამარტივებულშესყიდვებს 2019 წლის 01 იანვრიდანდღეისმდგომარეობითგაფომრებულია 220 (ორას ოცი) სახელმწიფოშესყიდვისშესახებხელშეკრულება, საიდანაცგამარტივებულიშესყიდვისსაფუძვლებიდანგამომდინარერაოდენობრივადნაწილდებაშემდეგნაირად:

 • განსაზღვრულიწლოვანებისავტოსატრანსპორტოსაშუალებები - 1 (ერთი) ხელშეკრულება;
 • დაყოფარაციონალურობისპრინციპით - 2 (ორი) ხელშეკრულება);
 • მონეტარულიზღვრისდაცვით - 76 (სამოცდათექვსმეტი);
 • წარმომადგენლობითიხარჯები - 55 (ორმოცდათხუთმეტი);
 • გადაუდებელიაუცილებლობით - 60 (სამოცი);
 • სახელმწიფოებრივიდასაზოგადოებრივიმნიშვნელობისღონისძიება - 20 (ოცი);
 • ნორმატიულიაქტითდადგენილიგადასახდელები - 4 (ოთხი);
 • ექსკლუზივი - 2 (ორი).

ამბულატორეიბისრეაბილიტაციისადასოფლისმხარდაჭრისპროგრამისფარგლებშიდადებულიხელშეკრულებებიერთიანდებიანსახელმწიფოებრივიდასაზოგადოებრივიმნიშვნელობისღონისძიებებისსაფუძვლითშესყიდვისხელშეკრულებებში, ხოლოიმსკოლებისრეაბილიტაციისსამუშაოები, რომლებიცტენდერისსაშუალებითვერიქნაშესყიდულიდაიდოგადაუდებელიაუცილებლობითგამოწვეულიგამარტივებულიშესყიდვისსაფუძვლით, რომელიცასევეაერთიანებსიმსამუშაოებს, რომელთაუმოკლესვადებშიგანხორციელებამნიშვნელოვანიიყომოსახლეობისთვის.

 

პატივისცემით,

ანი ვაშაკიძე.

 

 

მერის ანგარიში 2019

25 ოქტომბრის მდგომარეობით

                                                                      

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის

ანგარიში მ.წ. 25 ოქტომბრს მდგომარეობით

      საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებით დამტკიცებულ ბიუჯეტში რიგით მეცხრე ანუ  2019 წლის 27 სექტემბრის №11 დადგენილებით შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების და ნაშთის ცვლილების გეგმა, აგრეთვე გადასახდელების გეგმა  განისაზღვრა 22 947 749  ლარით, ანუ დამტკიცებულ 12 200 600 ლართან შედარებით გაიზარდა 10 747 149 ლარით, ხოლო 2018 წლის დაზუსტებულ  ბიუჯეტთან  შედარებით 6 359 734 ლარით.

                   განხორციელდა შემდეგი ცვლილები: წინა წლის ნაშთიდან  დაემატა  3 257 999 ლარი; 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან დაემატა 7 489 150 ლარი, მათ შორის:  2019 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  გამოიყო 1 320 300 ლარი   წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების ხარჯებისთვის, ხოლო 3 432 768 ლარი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯებისთვის;  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოიყო 658 000 ლარი;  საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით   1 025 122 ლარი;  სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსებით გამოიყო 349 475 ლარი;  ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით გამოიყო 703 485 ლარი.

      მიმდინარე წლის 25 ოქტომბრის მდგომარეობით შეადგინა  შემოსულობებმა   13 852 095 ლარი  წლიური ბიუჯეტის შემოსულობების  70  %, მათ შორის: ქონების გადასახადი შემოვიდა 1 759 151 ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე ანუ დამატებული ღირებულების გადასახადი  6 685 271 ლარი;  გრანტების სახით მიღებულია 4 136 226 ლარი; სხვა შემოსავლების სახით შემოსულია 1 209 951  ლარი;      არაფინანსური აქტივების კლებიდან  61 496   ლარი.                                           

        გადასახდელებმა 14 939 843 ლარი წლიური ბიუჯეტის გადსახდელების 65  %, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი შეადგენს  2 589 998 ლარს;  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 88 592 ლარს;                             ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 7 293 427 ლარს; დაფინანსებულია განათლება  2 960 956 ლარით; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  1 099 843 ლარით; მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  907 027 ლარით. სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 239 466 ლარი.

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში დასრულებულიდა მიმდინარე  ინფრასტრუქტურული პროექტები. 2019 წელი

(ანგარიში)

რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდი:

 1. ქ.საგარეჯო, მარჯანიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია - 263 340 ლარი
 2. ქ.საგარეჯო თამარ მეფის ქუჩის რეაბილიტაცია - 882 288 ლარი
 3. ქ.საგარეჯოში, სათავის ქუჩის (ეკლესიასთან მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია  - 304 793 ლარი
 4. სოფ:კაკაბეთის სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა-  1 199 999 ლარი
 5. სოფ:ხაშმში შიდა საავტომობილო გზის მოასფალტება და სკოლისაკენ მიმავალ გზაზე ქვის ფენილის მოწყობა -  748 448 ლარი
 6. სოფ:მანავში ე.წ ტურის უბნის გზის რეაბილიტაცია - 632 260 ლარი
 7. ქ.საგარეჯოში სარაჯიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია - 199 180 ლარი
 8. ქ. საგარეჯოში, გ. ქურდიანის ქუჩაზე "ღვთისმშობლის" ეკლესიამდე მისასვლელი გზის მოასფალტება - 250 160 ლარი
 9. ქ. საგარეჯოში, შოთა რუსთაველის ქუჩაზე ე.წ. (წიფლის ხევის) მიმდებარედ გზის მოასფალტება - 390 850   ლარი
 10. სოფ. დიდ ჩაილურში დაზიანებული სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია -  134 790 ლარი
 11. სოფ. უდაბნოში მდებარე საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 54 474   ლარი

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

 1. საგარეჯოს მუნიციაპლიტეტის სოფელ უდაბნოში პრავდი გულბანის სტიქიით დაზიანებული სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა- 6 837,00
 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ბადიაურში -რეზერვუარისა და შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები - 63 935,00
 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის რუსთაველისა და ერისთავის ქუჩების გადაკვეთაზე დაზიანებული ცხაურების შეცვლის სამუშაოების შესყიდვა- 3 932,94
 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანდაურაში რეზერვუარებისა და შიდა ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციის და სოფელ ზემო ყანდაურაში რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები-

61 013,47

 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გომბორში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შიდა სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა - 6 554,90
 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში ხუთ უბანში საუბნო ონკანების მოწყობის და სოფელ გიორგიწმინდაში რეზერვუარის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 42 478,82
 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მზისგულში სასმელი წყლის სათავე-ნაგებობის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 42 953,18
 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შესყიდვა-  22 999,00
 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოჭბაანში წყლის რეზერვუარების სამშენებლო სარეაბილიტაციო და სოფელ უჯარმაში მოსახლეობისთვის სარწყავი წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები - 52 321,20
 6. ქ. საგარეჯოს #3, სოფელ პატარძეულის #1 და #2, სოფელ პატარა ჩაილურის და სოფელ ხაშმის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სარემონტო და სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა, ელექტრონული ტენდერის აუქცონის გარეშე საშუალებით.46 019,63
 7. ქ. საგარეჯოში გ.ლეონიძის ქუჩაზე მდებარე #6, სოფელ ნი ნოწმინდის, ქ. საგარეჯოშო ერეკლე II-ს ქუჩაზე მდებარე #1, სოფელ წყაროსთავის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შიდა სამშენებლო-სარეაბილიტაციო და ქ. საგარეჯოში შოთა რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დაზიაებული სახურავის ნაწილობრივი შეკეთების და სოფელ გიორგიწმინდის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში წყალმომარაგების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა, ელექტრონული ტენდერის აუქცონის გარეშე საშუალებით. -           55 868,57
 8. "შესყიდვის ობიექტია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ხაშმში, უდაბნოში, პატარძეულსა (ე.წ ""აჭარლები""-ს დასახლება) და კოჭბაანში მცხოვრები მოსახლეობისთვის 2019 წლის 20-21 თებერვალს მომხდარი ძლიერი ქარის შედეგად მნიშვნელოვნად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.

კერძოთ: სოფელ უდაბნოში 1) ოლეგი ხაჭვანის, 2) ვიტალი ხაჭვანის, 3) ჯაჯა ჩართოლანის, 4) ქეთინო რატიანის, 5)ივანე ჯანიაშვილის, 6) მამუკა გუჯეჯიანის, 7) ვასო გულბანის, 8)მაია ალადაშვილის, 9) ემზარი მანძულაშვილის, 10) მანანა ხაჭვანის, 11) ედვარდ მარგიანის, 12) ნანული ნიგურიანის საცხოვრებელი სახლის სახურევები და 13)ვასიკო ხმალაძის სახლის აივანი."კერძოთ: სოფელ უდაბნოში 1) ოლეგი ხაჭვანის, 2) ვიტალი ხაჭვანის, 3) ჯაჯა ჩართოლანის, 4) ქეთინო რატიანის, 5)ივანე ჯანიაშვილის, 6) მამუკა გუჯეჯიანის, 7) ვასო გულბანის, 8)მაია ალადაშვილის, 9) ემზარი მანძულაშვილის, 10) მანანა ხაჭვანის, 11) ედვარდ მარგიანის, 12) ნანული ნიგურიანის საცხოვრებელი სახლის სახურევები და 13)ვასიკო ხმალაძის სახლის აივანი." -94 151,78

 1. "შესყიდვის ობიექტია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ხაშმში, უდაბნოში, პატარძეულსა (ე.წ ""აჭარლები""-ს დასახლება) და კოჭბაანში მცხოვრები მოსახლეობისთვის 2019 წლის 20-21 თებერვალს მომხდარი ძლიერი ქარის შედეგად მნიშვნელოვნად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.სოფელ ხაშმში: დაზიანებულია ადგილობრივი მოსახეობის 1) ზურაბ მჭედლიშვილის, 2) კატო ჯიქიძის და 3) რიმა ხალხატიანის საცხოვრებელის სახლის სახურავები.

სოფელ კოჭბაანში: 1) მანანა დიდებაშვილის და 2) მერი ფეტვიაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავები.

სოფელ პატარძეულში ე.წ. აჭარლები-ს დასახლებაში ნუკრი არბაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავი.44 785,84

 1. შესყიდვის ობიექტია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წერეთლის ქუჩა N 52-ში მცხოვრები ვლადიმერ ქვლივიძის საცხოვრებელი სახლის 2019 წლის 17 თებერვალს მომხდარი ძლიერი ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.16 450,00
 2. ქ. საგარეჯოში, ასევე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის თემებსა და მასში შემავალ სოფლებში, კერძოდ: შიბლიანში, მზისგულში, ბადიაურში, ყანდაურაში, ვერხვიანში, კაკაბეთში, პ/ჩაილურში, დ/ჩაილურში, მანავში, თოხლიაურში, გიორგიწმინდაში, ნინოწმინდაში, წყაროსთავში, პატარძეულში და ხაშმში, დაზიანებული გზების მონაკვეთების აღდგენის - მოხრეშვა-მოშანდაკების მიზნით სპეციალური ტექნიკის დაქირავება.80 000,00
 3. მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში გათბობის სისტემა  -                   14 525,00
 4. კოსტავას ქუჩაზე, საერთო საცხოვრებლის ეზოებში, საკანალიზაციო ჭებს გადახურვის ფილების და თუჯის ფილების შესყიდვა4 990,00
 5. მარიამჯვარში სასმელი წყლის დაზიანებული მაგისტრალის აღსადგენად მილის შესყიდვა  - 3 655,00
 6. ქ. საგარეჯოში, №4 საბავშო ბაღში აღსაზრდელებისთვის დამატებით ერთი ოთახის მოწყობა.24 946,38
 7. სოფ. მარიამჯვარში, გარე განათების მოწყობა.10 046,48
 8. ქ. საგარეჯოში, დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული სანათების ამოცვლა „LED 150 W“-ით.14 532,69
 9. ქ. საგარეჯოში, შ. რუსთაველის ქუჩაზე არსებული სანათების ამოცვლა „LED 150 W“-ით.5 993,69
 10. ქ. საგარეჯოში, მარჯანიშვილის ქუჩაზე გარე განათაბების მოწყობა,3 898,69
 11. სოფ. ვერხვიანში, გარე განათების მოწყობა.54 030,08
 12. პ/ჩაილურში, სტადიონისთვის 4 ცალი განათების მოწყობა.3 369,70
 13. სოფ. ყანდაურაში, გარე განათების მოწყობა.12 238,06
 14. სოფ. პატარძეულში, ე.წ. „აჭარლების“ დასახლებაში გარე განათების მოწყობა.13 211,82
 15. ქ. საგარეჯოში, წიფლის ხევის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობა.21 120,21
 16.   სოფ. შიბლიანში, გარე განათების მოწყობა.7 818,58
 17. სოფ. თულარი-ლამბალო-იორმუღანლო-დუზაგრამის ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე გარე განათების მოწყობა.17 969,37
 18.   ქ. საგარეჯოს მერიის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია და სახარავის მოწყობა.89 681,18
 19.    სოფ, პატარძეულში, ჩიხლაანთ უბანში გარე განათების მოწყობა,13 722,38
 20. სოფ, პატარძეულში, შიოს უბანში გარე განათების მოწყობა,10 383,10
 21. ქ. საგარეჯოში, ერისთავის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა3 115,17
 22. სოფ. წყაროსთავში და სოფ. მზისგულში დაზიანებული ტუმბოების შეძენა მონტაჟი12 444,14
 23. ქ. საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის, სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტის (ახლით) შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები38 899,88
 24. ქ. საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის, სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტის (ახლით) შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები66 114,00
 25. ქ. საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის, სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტის (ახლით) შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები  - 35 891,09
 26. სოფ. უჯარმაში დაზიანებული სასმელი წყლის 20მმ-იანი ლითონის ემალირებული ავზის მოწყობა - 6 314,00
 27. სოფ. უჯარმაში დაზიანებული სასმელი წყლის 16მმ-იანი ლითონის ემალირებული ავზის მოწყობა - 9 057,00
 28. სოფ. მზისგულში სასმელი წყლის ახალი ჭაბურღილის მოწყობა39 910,00
 29. სოფ. პატარძეულში "ცხვარიაშვილების" უბანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის დაზიანებული ტუმბოს შეცვლა - 7 000,00
 30. ქ. საგარეჯოსა და მის სოფლებში დაზიანებული ასფალტო ბეტონის გზის ორმოულის შეკეთება - 237 181,40
 31. სოფ. პატარა ჩაილურში ასმათ ათუაშვილის საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავის გადახურვითი სამუშაოები8 333,00

სტიქიის პრევენცია

 1. სოფ.დიდ ჩილურში სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები- 145449.95
 2. სოფ.პატარა ჩილურში სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები - შერჩევა-შეფასება მიმდინარეობს
 3. სოფ.ყანდაურაში სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები - შერჩევა-შეფასება მიმდინარეობს
 4.  

 

 1. ქ. საგარეჯოში სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახური   - 328 642,96 ლარი
 2. სოფელ გომბორში სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახური-  214 849,00  ლარი

 

 •  

 

 1. "გომბორის ამბულატორია"  -  9 759 ლარი
 2. გიორგიწმინდას საექიმო ამბულატორია - 9 750ლარი
 3. უდაბნოს ამბულატორია -  5 005 ლარი
 4. თოხლიაურის ამბულატორია -  14 681 ლარი
 5. მანავის სოფლის ამბულატორია - 9344,76 ლარი
 6. პატარძეულის საოჯახო მედიცინის ცენტრი -4 243
 7. ხაშმის სოფლის ამბულატორია-  36 821 ლარი
 8. ყანდაურის ამბულატორია - 8295,47 ლარი
 9. სოფელ დიდი ჩაილურის საექიმო ამბულატორია -52611.82 ლარი

 

 •  
 1. სსიპ ქალაქ საგარეჯოს №1 საჯარო სკოლა -  74 634 ლარი
 2. აკადემიკოს ვასილ გულისაშვილის სახელობის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის საჯარო სკოლა-  44 167
 3. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გომბორის საჯარო სკოლა - 57 547
 4. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თოხლიაურის საჯარო სკოლა - 46953,63 ლარი
 5. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავის საჯარო სკოლა - 43 898 ლარი
 6. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდის საჯარო სკოლა -  65 496,73 ლარი
 7. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ჩაილურის საჯარო სკოლა - 114 507 ლარი
 8. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოს საჯარო სკოლა -  78 274,45  ლარი
 9. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყანდაურის საჯარო სკოლა -  71977,35 ლარი
 10. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყაროსთავის საჯარო სკოლა  - 46922,14 ლარი
 11. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაშმის საჯარო სკოლა -  27 140
 12. სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჯარმის საჯარო სკოლა -  46978,51 ლარი

სოფლის  მხარდამჭერი პროგრამა:

სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 651 676,00 ლარს

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2019  10 თვის წლის ანგარიში

1. 21 ხანდაზმულს 200 ლარის ოდენობით ერთჯერადი დახმარება. დაკმაყოფილდა 21 განცხადება, გადაირიცხა 4200 ლარი.

2. დემოგრაფიული ხელშეწყობის მიზნით 15 სოციალურად დაუცველ ოჯახის გაეწია ერთჯერადი დახმარება I და II ახალშობილზე 300 ლარის ოდენობით, დაკმაყოფილდა 15 განცხადება, გადაირიცხა 4500 ლარი.

3. მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველ ოჯახის ერთჯერადად გაეწია დახმარება 400 ლარის ოდენობით, დაკმაყოფილდა 69 განცხადება, გადაირიცხა 27 600 ლარი.

4. მარტოხელა სოციალურად დაუცველი 13 მშობლის ერთჯერადად გაეწია დახმარება 200 ლარის ოდენობით, დაკმაყოფილდა 13 განცხადება, გადაირიცხა 2600 ლარი.

5. სტაციონალური, ამბულატორიულიმკურნალობისადაოპერაციებისდასაფინანსებლად დაკმაყოფილდა 302 განცხადება, გადაირიცხა 134 048.48 ლარი. აქედან გამონაკლისისი სახით დახმარება გაეწია 223 მოქალაქეს და გახარჯული თანხის ოდენობამ შედგინა 117812 ლარი.

6. სამედიცინოდიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული, კომპიუტერულიტომოგრაფიის, კორონაროგრაფიისდასხვაკვლევებისდაფინანსება, დაკმაყოფილდა 195 განცხადება, გადაირიცხა 43 548 ლარი. აქედან გამონაკლისისი სახით დახმარება გაეწია 50  მოქალაქეს და გახარჯული თანხის ოდენობამ შედგინა 15438 ლარი.

7.მედიკამენტების დასაფინანსებლად დაკმაყოფილდა 648 განცხადება, გაიცა -104030.60 ლარი.

8.დამხმარე საშუალებების დასაფინასებლად დაკმაყოფილდა 6 განცხადება, გაიცა 1835.26 ლარი.

9. შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთარეაბილიტაცია, დაუნისსინდრომისდააუტისტურისპექტრისაშლილობისმქონე 18 წლამდეასაკისბავშვთარეაბილიტაციადა სოციალურადდაუველოჯახისბავშვთასამკურნალორეაბილიტაცია დაფინანსდა 8395 ლარით-დაკმაყოფილდა 26 განცხადება.

10. ქიმიოთერაპია დაფინანსდა  296,01 ლარით- დაკმაყოფილდა 57 განცხადება.

11. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ   და სოც. დაუცველ ბავშვთა  სპეც. კვება დაფინანსდა  -758 ლარით -დაკმაყოფილდა 6 განცხადება.

12.იშვიათი დაავადების მქონე პირთა სპეც. საკვები დანამატებით დახმარება გაეწია 2 პირს გაიცა 560 ლარი.

13. შაქრის საზომი ჩხირებით დაფინანსდა 5 ბავშვი დაფინანსდა 384 ლარი -5 განცხადება.

14. დიალიზის ტრანსპორტირების ხარჯი გაეწია 22 პირს , დაფინანსდა 20100ლარი

15. შშმ ბავშვების გაეწიათ ფულადი დახმარება-14650 ლარი.

16. ეტლი გადაეცა  12  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს.

17. 2019 წელს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ტრადიციულად, ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს-9 მაისს მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის გაიმართა კულტურული ღონისძიება, მემორიალი შეიმკო გვირგვინებით და ყვავილებით. შემდეგ შედგა საზეიმო სადილი და გადაეცათ ფულადი ჯილდო (თითოეულს 200 ლარი 3 ვეტერანი).

18. 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებს გადაეცა ფულადი დახმარება (თითოეულს 500 ლარი 2 ოჯახი) და მოეწყო მემორიალის და საფლავების გვირგივინებით შემკობა.

17 ოქტომბერს ვეტარანთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მოეწყო მემორიალის გვირგივინებით შემკობა.

აფხაზეთის და აგვისტოს ომის 9 მონაწილეს გაეწია დახმარება ომის ვეტრანის სტატუსის მიღებასთან დაკვაშირებით.

19. ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯი გაეწია 3 ოჯახს, თვითოეულზე 300 ლარის ოდენობით . სულ გიცა 900 ლარი. 

20. ბინის ქირავნობის ხელშეკრულება გაუფორმდა 21 ოჯახს, რომლებიც დაზარალებულები არიან 2010 წლის სტიქიის შედეგად. ყოველი თვის დასაწყისში ხდება ბინის ქირის დარიცხვა, მიმდინარე წლის ათ თვეში ჩაირიცხა 19580.22 ლარი, თვითოეულ ოჯახზე 105.27 ლარი.

21. უდედმამო ბავშვებს გაეწიათ დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით, მიმდინარე პეროდში ჩაირიცხა 3800 ლარი.

22. საცხოვრებელი ფართის მოთხოვნით დაკმაყოფილდა 18 მოქალაქე, 15 მოქალაქეს გაუგრძელდათ ხელშეკრულება ფართის მფლობელობის შესახებ.

23.საგარეჯოსმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზერეგისტრირებულისოციალურადდაუცველიოჯახებისთვისმოხმარებულიელექტროენერგიისღირებულებამშედგინა10320ლარი. პროგრამით სარგებლობს 170 მოქალაქე.

24.საგარეჯოსმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზერეგისტრირებულისოციალურადდაუცველიოჯახებისთვისმოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულებამ შედგინა 6060 ლარი. პროგრამით სარგებლობს 89 მოქალაქე.

25. სათნოების სახლი უფასოს სასადილოს გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 152 473 ლარი.

 

იურიდიული სამსახურის ანგარიში

დოკუმენტშიმოცემულიადეტალურიინფორმაცია პირველადი სტრუქტურული ერთეულისიურიდიული სამსახურისმიერ2019წლის10 თვის განმავლობაშიგანხორციელებული სამუშაოებისშესახებ.

საანგარიშო წლის განმავლობაში იურიდიულ სამსახურში შემოსულია 665  კორესპონდენცია, რომელსაც მოყვა სათანადო რეაგირება.

არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობისუსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებსამართლებრივი აქტების რაოდენობამ შეადგინა 04 (ოთხი) ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი,  სამი დაკმაყოფილდა, ერთი განხილვის სტადიაზეა.

2019 წელს სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეებიის რაოდენობამ შეადგინა 11, რომელთაგან დღეის მდგომარეობით მიმდინარეა 09 საქმე (შვიდი პირველ ინსტანციაში, ერთიგასაჩივრებულიასააპელაციო სასამართლოში, ერთი - უზენაეს სასამართლოში), 02საქმეზე მიღებულია გადაწყვეტილება და დამთავრებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სასარგებლოდ.

2019 წლის განმავლობაში იურიდიულ სამსახურში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით  შემოსულია 28 განცხადება, რომელთაგან 27 დაკმაყოფილდა.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისიის მიერ განხილულია 35 მოქალაქის განცხადება, 31 პირზე გაცემულ იქნა სათანადო ცნობა, ხოლო 4 პირს უარი ეთქვა ფაქტის დადგენაზე.

საორგანიზაციო სამართლებრივი აქტების რაოდენობამ საანგარიშგებო წლის განმავლობაში შეადგინა 371 ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი;

პირადი (პერსონალური) სამართლებრივი აქტების რაოდენობამ შეადგინა 90    ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი;

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის 20/03/2019 N131 ბრძანებით გამოცხადდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა კონკურსი ვაკანტურ  7 ვაკანტურ თანამდებობაზე (შვიდი საშტატო ერთეული). აქედან 1 იყო დახურული კონკურსი. კონკურსის წესით შეივსო   7 საშტატო ერთეული.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის19/06/2019 N 298 ბრძანებით გამოცხადდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა კონკურსი 3 ვაკანტურ თანამდებობაზე (სამი საშტატო ერთეული), აქედან 1 იყო დახურული კონკურსი. კონკურსის წესით შეივსო სამი საშტატო ერთეული.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის12/07/2019 N357 ბრძანებით გამოცხადდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა კონკურსი 6 ვაკანტურ თანამდებობაზე (10 საშტატო ერთეული),  აქედან 1 იყო დახურული  კონკურსი. კონკურსის წესით შეივსო  9 საშტატო ერთეული.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის 30/08/2019 N429 ბრძანებით გამოცხადდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა კონკურსი 6 ვაკანტურ თანამდებობაზე (6 საშტატო ერთეული), აქედან კონკურსის წესით შეივსო  6  საშტატო ერთეული.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უსახლკაროთა, ასევე მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ შენობებში თვითნებურად შესახლებულ მოქალაქეთა აღრიცხვის, შერჩევის, მათთვის სოციალური საცხოვრისის გადაცემის და შემდგომი მონიტორინგის განხორციელების სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციის შედეგად უძრავი ქონების თხოვების ხელშეკრულება გაუფორმდა და გაუგრძელდა ჯამში 17  ბენეფიციარს.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ის შესაბამისად, საკრებულოს  იურიდიული სამსახურის მიერ წარედგინა სულ 6 მიმართვა სამართლებრივი აქტების პროექტთან ერთად მათი შემდგომი მიღების მიზნით.

საანგარიშო წლის განმავლობაში იურიდიული სამსახურის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა:მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულების თანამდებობის პირების, თანამშრომლების იურიდიულ კონსულტირება, სამართლებრივი დასკვნების მომზადება;იურიდიული სამსახური წარმოადგენდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიას,  სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან და სასამართლოსთან ურთიერთობაში. ახორციელებდა დებულებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

 

ზედამხედველობისგანყოფილების 2019 წლისანგარიში

 

საგარეჯოსზედამხედველობისგანყოფილებისმიერ 2019წლისგანმავლობაშირეგულარულადხორციელდებამუნიციპალიტეტშიმიმდინარეპროექტებზეკონტროლი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორცილედა სოფლებში გარე განათების მოწყობა, სანიაღვრე არხების  და სკვერების  მოწყობა. ქ. საგარეჯოსა და რამოდენიმე სოფელში არსებულ საჯარო სკოლებში  მოხდა სველი წერტილების მოწყობა, ასევე სოფლებში აშენდა ამბულატორიები და არსებულ შენობებს ჩაუტარდა სარემონტო სამუშაოები.

 

ქ. საგარეჯოში მოასფალტდა  ეკლესიებთან - „პეტრე პავლესთან“  და „წმინდა გიორგისთან“ მისასვლელი გზა, ასევე არაყიშვილის, გურამიშვილის, თამარ მეფის, კოსტავას და სოფლების ქუჩები.

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქ.საგარეჯოში არსებულ  სტადიონს, ასევე  სოფელ უდაბნოში მიმდინარეობს კანალიზაციის მოწყობითი სამუშაოები, სოფლებში მოეწყო მოსაცდელები, სასმელი წყლის ჭაბურღილები, სანიაღვრე არხები, სოფლებში მოეწყო სასმელი წყლის სათავე ნაგებობები, ყოველივე ზემოთ ჩამონათვალს მუდმივ ზედამხედველობას და  კონტროლს უწევს ზედამხედველობის განყოფილება.

 

2019 წლის 1 იანვრიდანდღემდე, ზედამხედველობისგანყოფილებისმიერექსპლუატაციაშიმიღებული იქნამშენებლობადამთავრებული 22 ობიექტი, ექვსიმშენებლობადამთვრებულობიექტსუარიეთქვაექსპლუატაციაშიმიღებაზე პროექტთან შეუსაბამობის გამო.

 

ზედამხედველობისგანყოფილებაში 2019 წლიდანდღემდეშემოსულია 603 კორესპონდენცია,  რასაც მოჰყვა შესაბამისი რეაგირება.

 

2019 წლისიანვრისთვეშიმოხდახელშეკრულებებისგაფორმებაქ.საგარეჯოშიდამისმიმდებარედსოფლებშიარსებულსავაჭროობიექტებსადასაწარმოდაწესებულებებზედასუფთავებისმოსაკრებლისგადასახადთანდაკავშირებით. მიმდინარეწლის ოქტომბრის მდგომარეობით,  მოსაკრებლისგადასახადიდანბიუჯეტშიშეტანილითანხაშეადგენს 30 402 ლარს.

 

ზედამხედველობისგანყოფილებისსპეციალიტებისმიერშედგენილი იქნაადმინისტარაციულსამართალდარღვევის სამი ოქმი, ასევე შედგენილ იქნა 28 მითითება უნებართვო მშენებლობაზე,  ჯარიმის თანხამ ჯამში შეადგინა 7800 ლარი.

 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2019 წლის 10 თვის

ანგარიში

ახალგაზრდული კუთხით განხორციელებული ღონისძიებები:

პროგრამის ბიუჯეტი: 29900

ტრანსპორტით მომსახურება: 6000

1 თებერვალს დაჯილდოვდნენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 2016-2017 სასწავლო წლის ოქროს და ვერცხლის მედალოსნები (23 მედალოსანი მოსწავლე - 15 ოქრო, 8 ვერცხლი), მათ გადაეცათ ფულადი ჯილდო 200 ლარის ოდენობით.

21 მარტს, დაუნის სინდრომით დაავადებულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ჩატარდა ჭრელი წინდების აქცია. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  დაუნის სინდრომის მქონე  5 ადამიანს გადაეცა საჩუქრად ტკბილეულის კალათები.

9 აპრილისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში, სოფელ პატარძეულის საჯარო სკოლის ნორჩ ისტორიკოსთა კლუბის აქტიური წევრები იმყოფებოდნენ საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმში.

23 აპრილს სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური შეუერთდა წიგნის ჩუქების დღეს, წიგნები გადაეცა 5  წარჩინებულ მოსწავლეს.

3 მაისს, სოფელ შიბლიანში ჩატარდა დასუფთავების აქცია.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ომის ვეტერანთა შვილების - ორი ახალგაზრდის მონაწილეობა ახალგაზრდულ ბანაკში, უკრაინის ქ. ხერსონში. (ნინო ადუაშვილი, იოსებ ოკინაშვილი)

25 მაისს, სოფელ პატარძეულში, გოგლა ლეონიძის სახლ-მუზეუმში ჩატარდა სახალხო დღესასწაული „გოგლაობა“.

დაფინანსდა სოფელ ბადიაურის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ექსკურსიის ტრანსპორტირება.

ახალგაზრდებმა მონაწილეობა მიიღეს სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის პროექტში „ახალგაზრდა ხელოვანი“.

„რეზოობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით, გამოცხადდა ლიტერატურული კონკურსი „მირანდუხტი“.

17 ივნისს, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ ბავშვები, ახალგაზრდები და მათი მშობლები (35 ადამიანი) იმყოფებოდნენ ექსკურსიაზე საგურამოში, მცხეთასა და ანანურში.

მიმდინარე წლის 28 ივნისს, ჩატარდა ახალგაზრდული ბანაკი (1 დღიანი შეკრება) გიორგი ლეონიძის სახლ-მუზეუმში.

ანსამბლებმა „პატარა გარეჯელები“ და „ბერიკაცები“ მონაწილეობა მიიღეს ფესტივალზე „არტ-გენი“, ქ. თბილისში, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში.

ა. (ა). ი. პ საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების ლიდერი ბავშვები და პასუხისმგებელი პირები იმყოფებოდნენ ლაგოდეხში რეგიონული დამეგობრების ფესტივალზე.

დაიგეგმა და გატენდერდა ღონისძიება „ეფექტური საჯარო გამოსვლები“, რომელიც ჩატარდა 31 აგვისტოს და 1 სექტემბერს, ბაკურიანში.

დაფინანსდა ინტელექტ-ჩემპიონატი ეტალონი.

5 ოქტომბერს აღინიშნა მასწავლებლის საერთაშორისო დღე.

13 ოქტომბერს ჩატარდა ექსკურსია შშმ ბავშვებისთვის.

 

ახალგაზრდულის ბიუჯეტიდან გაიხარჯა - 17627.34 (ჩვიდმეტი ათას ექვსასოცდაშვიდი და ოცდათოთხმეტი) ლარი.

ტრანსპორტში გაიხარჯა - 5571 (ხუთი ათას ხუთას სამოცდათერთმეტი) ლარი.

 

განათლების კუთხით

 

     საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არის 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების 2 ალტერნატიული ჯგუფი 80 ბავშვით (კვების გარეშე). მათ საქმიანობას ხელმძღვანელობს ა.ი.პ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება (დირექტორი: ელზა გილაშვილი), სადაც სულ 9 თანამშრომელია. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ აღზრდის დაწესებულებების აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობაა 1335, აღმზრდელთა რაოდენობა -65, აღმზრდელთა თანაშემწის (ძიძის)- 65.

,,მთის ფონდის’’ დაფინანსებით, სოფელ კოჭბანში აშენდა და 1 ოქტომბრიდან გაიხსნა ახალი, თანამედროვე სტანდარტების საბავშვო ბაღი. სკოლამდელი აღზრდის პროექტის სახელშეკრულებო ღირებულება 206887,76 ლარია.

      ეთნიკური უმცირესობებისათვის ფუნქციონირებს სოფ. დუზაგრამის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება და ლამბალოს 2 სკოლამდელი აღზრდის ალტერნატიული ჯგუფი. ალტერნატიულ ჯგუფებში აღსაზრდელები 4 საათის განმავლობაში მეცადინეობენ და კვება არ ფინანსდება(აღნიშნულ დაწესებულებებში სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესი მიმდინარეობს ქართულ ენაზე).

      სოფ. დუზაგრამაში ფუნქციონირებს ქართული ენის ცენტრი (ადმინისტრატორი: ხეიალ გასანოვი), რომელიც ეხმარება ადგილობრივ მოსახლეობას სახელმწიფო ენის შესწავლაში. 2019წ. იანვრიდან 55 მსმენელი ესწრებოდა მეცადინეობას (25 ქალი და 30 კაცი).

აქტიურად ვთანამშრომლობთ საგარეჯოს საგანმანათლებლო რესურს–ცენტრთან (უფროსი: მანანა ცუცქირიძე). მუნიციპალიტეტში 26 საჯარო სკოლაა. მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ სოფლებში 4 საჯარო სკოლაა.მოსწავლეთა საერთო რაოდენობაა 7798, პედაგოგთა რაოდენობა კი 762-ია. საჯარო სკოლებსვეხმარებით სხვადასხვა საკითხებში (ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება, მოსწავლეთა ექსკურსიების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ);

სკოლის მოსწავლეებისათვის დაფინანსებით უზრუნველვყოფთ საქართველოს ეროვნულ ინტელექტ–ჩემპიონატში ,,ეტალონი“ მონაწილეობას (2960 ლარით) და კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლისათვის სტიპენდიის გადაცემას ერთი წლის განმავლობაში (სტიპენდია გაიცემა ყოველთვე 100 ლ., სულ 1200 ლ).

 

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

1.ძიუდოისტების საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობისათვის დაიხარჯა: 8 856 ლარი.

2. სამბისტების საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობისათვის დაიხარჯა: 2 424 ლარი.

3.მკლავჭიდელთა საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობისათვის დაიხარჯა: 2 000 ლარი.

4.ქართული ჭიდაობის განვითარებისათვის დაიხარჯა : 5 000 ლარი. აქედან 4 000 ლარი ჩაირიცხა კახეთის ქართული ჭიდაობის განვითარების ფონდში, 1 000 ლარი დაიხარჯა ქართული ჭიდაობის ტურნირებზე გამარჯვებული საგარეჯოელი ფალავნების დასაჯილდოებლად.

5.სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ჩატარების ხელშესაწყობად დაიხარჯა: 1 708 ლარი.

6.მუნიციპალური ტურნირი მინი ფეხბურთში: დაიხარჯა 1 500 ლარი.

7.სპორტსმენების ტრანსპორტირებისათვის, საქართველოს მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე დაიხარჯა: 9 330 ლარი.

8.სპორტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად (საგარეჯოს ცენტრალურ სტადიონზე სატელევიზიო კოშკურის მოსაწყობად) დაიხარჯა: 3 100 ლარი.

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის ანგარიში 2019 წლის 25 ოქტომბრის მდგომარეობით

 

ქონების მართვის განყოფილებაში 2019 წლის 01 იანვრიდან 25ოქტომბრის ჩათვლით შემოსულია სულ 366 წერილი. მათ შორის არის წერილები სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, შემოსავლების სამსახურიდან, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან, მოქალაქეთა განცხადებები და სხვა.

ამასთან დაკავშირებით ქონების მართვის განყოფილებაში მომზადდა წინადადებები, დასკვნები და რეკომენდაციები მუნიციპალური ქონებით სარგებლობისა და განკარგვის საკითხებზე (მიმართვები სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, იუსტიციის სამინისტროსთან, სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან). მომზადდა დოკუმენტაცია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემასთან დაკავშირებით. საანგარიშო პერიოდში ქონების მართვის განყოფილების მიერ გამოიცა 21 (ოცდაერთი) ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტი (ბრძანება ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ, ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ),  ჩატარდა 6 (ექვსი) ელექტრონული  (პირობებიანი და უპირობო, მათ შორის ერთ აუქციონზე არ მოხდა აუქციონის ფორმით გატანილი ქონების განკარგვა) აუქციონი, იჯარით გაიცა და გასხვისდა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება. გაფორმდა 6 (ექვსი) ხელშეკრულება (უზუფრუქტი, თხოვება). საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დარეგისტრირდა მუნიციპალიტეტის ქონება. მოხდა ქონების აღრიცხვა და  მონაცემთა ბაზის შექმნა.

ქონების მართვის განყოფილებამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართა (11 მიმართვა) საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის და გეგმის დამტკიცების შესახებ. მიმართა სახელმწიფო ორგანოებისათვის, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებისათვის, მის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებისათვის და სხვა ა.(ა)ი.პ-სათვის, შპს-ებისათვის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით და სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  (უსასყიდლო უზუფრუქტი, თხოვების ფორმა).

სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის განხორციელების პროცესში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელის მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტით დადგინდა უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მიწის ნაკვეთის ან/და საჯარო რეესტრში დაუზუსტებელი საკადასტრო მონაცემებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის და მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე არსებული მიწის ნაკვეთის იდენტურობა. გაიცა ინფორმაცია ჩვენს უწყებაში დაცული სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე გადასახადის გადამხდელად და აღრიცხვის შესახებ. ამასთან დაკავშირებით სულ შემოსული იყო 2205 განცხადება.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი მერის ხელმოწერით 2018 წლის აპრილში შეუერთდა ევროკავშირის  ინიციატივას „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ და გამოთქვა მზადყოფნა მჭიდროდ ითანამშრომლოს ბიზნესთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ჩამოაყალიბოს პარტნიორული ურთიერთობები, ხელი შეუწყოს მდგრადი და ინკლუზიური ადგილობრივი ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას, განვითარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა ეს არის კერძო და საჯარო სექტორთან მჭიდრო დიალოგით შექმნილი გეგმა, რომელიც ფოკუსირებულია კერძო სექტორის განვითარებაზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ეკონომიკური ზრდა, განვითარება და დასაქმება.

დოკუმენტი თანხვედრაშია მუნიციპალიტეტის 2019-2021 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტთან და საქართველოს სოციალური-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან „საქართველო 2020“. აღნიშნული ორწლიანი ეკონომიკური გეგმა შეიქმნა ეკონომიკური სამსახურის აქტიური ჩართულობით.

ვმუშაობთ  მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარებისა და მარკეტინგის საკითხებზე. შევისწავლეთ, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალი, ადგილზე შევამოწმეთ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  ტურისტული ობიექტები და შევქმენით ერთიანი  ბაზა.  აქტიურად ვახორციელებთ, ტურიზმის საკითხებზე ოფიციალურად შემოსულ წერილებზე შესაბამისი პასუხის მომზადებას. გავიარეთ კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტრენინგ-კურსები.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია თანამშრომლობის გაფართოება საერთაშორისო სივრცეში. შესაბამისად, ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას საზღვარგარეთის მუნიციპალიტეტებთან, შედეგად პოლონეთის ქალაქ ტარნობზრეგისაგან მივიღეთ თანამშრომლობის შესახებ თანხმობა. უახლოეს მომავალში მოხდება ოფიციალური დელეგაციების გაცვლითი ვიზიტი და საფუძველი ჩაეყრება თანამშრომლობას შემდეგ სფეროებში : კულტურა,  გარემოს დაცვა, ახალგაზრდების და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება და ა.შ. 

საქართველოსმთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის #591 დადგენილების  „მაღალმთიანდასახლებაშიმუდმივადმცხოვრებიპირისსტატუსისმინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისადააღდგენისწესისდამტკიცებისშესახებ“ თანახმად, ვმუშაობთსაგარეჯოსმუნიციპალიტეტისმაღალმთიანდასახლებაშიმუდმივადმცხოვრებიპირებისათვისსტატუსისმინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისადააღდგენისსაკითხებზე. რაც, ხელსუწყობს, მაღალმთიანდასახლებაშიმცხოვრებიპირებისათვისსოციალურ–ეკონომიკურიპირობებისგაუმჯობესებას. ამასთანავე, მოქალაქისგანცხადებისსაფუძველზეგავცემთცნობებსსტატუსისშესახებდანიშნულებისადგილზეწარსადგენად. ამასთანავე,პერიოდულადვატარებთმონიტორინგსმაღალმთიანდასახლებებში.

აქტიურადვართჩართულნი “საგარეჯოსმუნიციპალიტეტისმერიასთანარსებულთვითნებურადდაკავებულმიწისნაკვეთებზესაკუთრებისუფლებისაღიარებისკომისიის” საქმიანობაში. კერძოდ, ვახორციელებთ კომისიის მიერდადებითადდაკმაყოფილებულგანცხადებებზესაკუთრებისუფლებისგაცემას.

 

შიდა აუდიტის სამსახურის  2019 წლის 10 თვის  მუშაობის

ანგარიში

შიდა  აუდიტის  სამსახურმა  2019  წლის განმავლობაში

შიდა აუდიტორული საქმიანობის კუთხით განახორციელა ხუთი გეგმიური შემოწმება. მათგან სამი დასრულებულია, ანგარიშები გაგზავნილია  მერთან  და  შემოწმების   ობიექტებთან,   ორი  შემოწმება ამჟამად მიმდინარეობს.

ინსპექტირებისკუთხით განხორციელებულია სამი დისციპლინური საქმის წარმოება  და გასვლითი შემოწმებები ინსპექტირების განხორციელების მიზნით :  ა.(ა).ი.პ.  სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში ( ბაღებში), ა.(ა).ი.პ.  საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების სპორტულ სექციებში და ადმინისტრაციულ ერთეულების წარმომადგენლობებში.

შემოწმებული ობიექტები:

 1. (ა)იპსაგარეჯოს სპორტული გაერთიანება

აუდიტორული შემოწმების სახეები: ფინანსური, შესაბამისობის და  ეფექტიანობის აუდიტი;

აუდიტორული  შემოწმების  მიზნები  და  მოქმედების  სფერო:  დაწესებულების მიერ გაწეული მუშაობის შესწავლა ეფექტიანობის და კანონმდებლობასა და დაწესებულების მიზნებთან შესაბამისობის კუთხით, თანხების ხარჯვის კანონიერება.

გაცემული რეკომენდაცია- 13 ( ცამეტი),

შესრულებული რეკომენდაცია-3 (სამი),

შეუსრულებელი რეკომენდაცია- 5 (ხუთი),

დაწყებულია (იგეგმება) რეკომენდაციის შესრულება -2 (ორი),

ნაწილობრივ შესრულებულია - 3 (სამი).

 1. ა(ა)იპსაგარეჯოს კულტურის ობიექტების გაერთიანება

 

აუდიტორული  შემოწმების  სახეები:  ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი;

აუდიტორული  შემოწმების  მიზნები  და  მოქმედების  სფერო:  დაწესებულების მიერ გაწეული მუშაობის შესწავლა  კანონმდებლობასა და დაწესებულების მიზნებთან შესაბამისობის კუთხით, თანხების ხარჯვის კანონიერება.

გაცემული რეკომენდაცია-7 ( შვიდი).

შესრულებული რეკომენდაცია-ჯერ არ განხორციელებულა გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, თუმცა შემოწმების მიმდინარეობის დროს, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად დაიწყო ერთი რეკომენდაციის შესრულებაწიგნადი ფონდის (რომელიც იმყოფება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე) ინვენტარიზაციის შესახებ,

 1. შ.პ.ს „საგარეჯო“

აუდიტორული შემოწმების სახეები: ფინანსური, შესაბამისობის და  ეფექტიანობის აუდიტი;

აუდიტორული  შემოწმების  მიზნები  და  მოქმედების  სფერო:  დაწესებულების მიერ გაწეული მუშაობის შესწავლა ეფექტიანობის და კანონმდებლობასა და დაწესებულების მიზნებთან შესაბამისობის კუთხით, თანხების ხარჯვის კანონიერება.

გაცემული რეკომენდაცია-  3  (სამი).

შესრულებული რეკომენდაცია-ჯერ არ განხორციელებულა გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი.

მიმდინარე შემოწმებები:

 

 1. (ა)იპ  ,,საგარეჯოს 105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა’’

 

აუდიტორული შემოწმების სახეები: ფინანსური, შესაბამისობის დაეფექტიანობის აუდიტი;

 

 •  

 

 1. ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების განყოფილება

 

აუდიტორული შემოწმების სახეები:შესაბამისობის აუდიტი;

 

 •  

   ინსპექტირების ნაწილში:

 

 • სამი დისციპლინური საქმის  წარმოების  შედეგად სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობისთვის სამ საჯარო მოხელეს შეეფარდა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა-საყვედური,  ორ საჯარო მოხელეს-გაფრთხილება, ერთი საჯარო მოხელე გათავისუფლდა სამსახურიდან.
 •  

 

 • დასკვნას კომპანია  ,, ნიუ ბილდ გრუპის’’-თვის არასწორად დაკისრებული პირგასამტეხლოს შესახებ  მოყვა სამი  საჯარო მოხელისთვის  დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის-საყვედურის შეფარდება, ერთი საჯარო მოხელე გათავისუფლდა სამსახურიდან.

 

 • დასკვნას ელექტრონული ტენდერის საგარანტიო ვადის გასვლამდე გამოცხადების შესახებ მოყვა  ერთი საჯარო მოხელისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის  ზომის-გაფრთხილების შეფარდება.

 

 • დასკვნას მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა კანონით განსაზღვრული  მაქსიმალური ზღვრული რაოდენობის გადამეტების ფაქტზე მოყვა  ერთი საჯარო მოხელისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის-გაფრთხილების შეფარდება.

 

 

 

მოქალაქეთა მომსახურებისა და

საქმისწარმოების განყოფილების

 

ა ნ გ ა რ ი შ ი

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019 წლის 01 იანვრიდან 29ოქტომბრამდე სულ შემოსულია 10225 კორესპონდენცია, აქედან 3205 მოქალაქეთა განცხადებაა, სადაც ითხოვენ მედიკამენტების თანხით დახმარებას, მკურნალობა-საოპერაციო თანხებს, ავარიული და დაზიანებული სახლების შეკეთებას, უმწეოთა თავშესაფარს, მშენებლობა-ექსპლუატაციაში მიღების ნებართვას, ბინის პრივატიზებას.

საანგარიშო პერიოდში საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან შემოსულია 3028 წერილი, რომლებიც ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის დარეგისტრირებას, მიწის ფართის იდენტურობის დადგენას და საკუთრების უფლების აღიარების კომისიიდან ინფორმაციის გამოთხოვას ეხება.

მთავრობის ადმინისტრაციიდან შემოსულია 55 წერილი,გუბერნიიდან - 152, სხვადასხვა სამინისტროდან - 181.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიიდან სულ გასულია 4517 დოკუმენტი.

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების მიერ სისტემატურად ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოებაზე კონტროლი და მათ მიერ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონით დადგენილი დოკუმენტაციის  წარმოდგენის სისრულისა და შესაბამისობის შემოწმება.

მზადდება ტაბელების და შვებულების გრაფიკი, ასევე სამივლინებო მოწმობები. (სულ 274 სამივლინებო მოწმობაა გაცემული). იწერება საშვებულებო და სამივლინებო ბრძანებები.

მ/წლის 29 ოქტომბრის მდგომარეობით მერიაში ხელშეკრულებით დასაქმებულია 8 თანამშრომელი.

არქივის თანამშრომლები  უზრუნველყოფენ საარქივო დოკუმენტების მიღება-დამუშავება-შენახვას. აღნიშნულ პერიოდში მოხდა კანცელარიის 2018 წლის,ზედამხედველობის სამსახურის რამდენიმე წლის მასალების ჩაბარება-დამუშავება. აგრეთვე მერიასთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის 2016-17 წლების დოკუმენტების მიღება-დამუშავება.

შესყიდვებისგანყოფილების

 

ანგარიში

მოგახსენებთ, რომმიმდინარეწლისპირველიიანვრიდანადმინისტარციულიდაშესყიდვებისსამსახურისმეორადისტრუქტურულიერთეულისშესყიდვებისგანყოფილებისმიერსახელწიფოშესყიდვებისგანხორციელებისმიზნითსუჯამურადგამოცხადებულიქნა 145 (ასორმოცდახუთი)  ელექტრონულიტენდერიაუქციონისგარეშესაშუალებით. აქედანარშედაგა 32 (ოცდათორმეტი) ტენდერიდაშემდეგკვლავმოხდამათიხელმეორედგამოცხადება, ხოლორაცშეეხებაშესყიდვისიმობიექტებს, რომლებიცსახელმწიფოებრივიდასაზოგადოებრივიაუცლებლობიდანგამომდინარეუნდაგანხორციელებულიყომაქსიმალურადმჭიდროვადებშიშესყიდულიქნაგადაუდებელიაუცილებლობითგამოწვეულიგამარტვებულიშესყიდვისსაშუალებით, მაგალითად: სკოლებისშიდასარეაბილიტაციოსამუშაოები. 7 (შვიდი) ტენდერიშეწყდა, ხოლო 17 (ჩვიდმეტი) ტენდერიდასრულდაუარყოფითიშედეგითდახელმეორედიქნაგამოცხადებული, ხოლოამშემთხვევაშიცისობიექტები, რომლებიცსახელმწიფოებრივიდასაზოგადოებრივიაუცლებლობიდანგამომდინარეუნდაგანხორციელებულიყომაქსიმალურადმჭიდროვადებშიშესყიდულიქნაგადაუდებელიაუცილებლობითგამოწვეულიგამარტვებულიშესყიდვისსაშუალებით. დანარჩენი89 (ოთხმოცდაცხრა)ტნდერიდანდაკონტრაქტებულია88 (ოთხმოცდარვა), ხოლოდაკონტარქტებისპროცესშია1 (ერთი) ტენდერი.

ძირითადიპრობლემა, რაციწვევსტენდერებისარშედგომასარისის, რომმიმწოდებელებივერაკმაყოფილებენანალოგიურიგამოციდლებისშესახებსატენდეროზღვარს, რომელიცყოველიტენდერისათვისარისინდივიდუალურიდაგამოითვლებაშესაბამისიფორმულისმეშვეობით. ასევე, ხშირიაშემთხვევაბი, როდესაცტენდერიარდგებაანსრულდებაუარყოფითიშედეგითმიმწოდებლისმხრიდანტენდერისმიმართარასერიოზულიდამოკიდებულებიდანგამომდინარე. როდესაცტარდებაბაზრისკველვა, თურატომარიქნადაინტერესებაამათუიმტენდერისმიმართანრატომარატვირთესდასაზუსტებელიტექნიკურიდოკუმენტაციაგანსაზღვრულვადაშიპრეტენდენტებიაღნიშნავენ, რომუბრალოდდაავიწყდათანვერმოახერხესდროულადდოკუმენტებისმოძიება. ამასთან, ერთ-ერთიფაქტორიტენდერებისუარყოფითიშედეგითდასრულებისარისმოთხოვნაპერსონალისგამოცდილებისშესახებ, რასაცვერაკმაყოფილებსპრეტენდენტისმერსონალი, ასევესატენდეროღირებულებარომმოგებაარისნაკლებიდაარუღირთამფასადტენდერშიმონაწილეობა.

ამასთანუკმაყოფილებასიწვევსმიწოდებისვადებიდახშირადაღნიშნავენ, რომარაგონივრულივადებიაჩადებულიტენდერებში.

უშუალოდმიწოდებისვადებთნდაკავშირებითშესაძლებელიაითქვასრომ, არისშემთხვევები, როდესაცპრობლემასქმნისშესასრულებელისამუშაოებისხარჯთაღრიცხვადაპროექტი, რომელიცსაჭიროებსკორექტირებას, რაცდაკავშირებულიადროსთანდაშესაბამისად, ესყოველივეაჭიანურებსსამუშაოებისდროულადდასრულებას.

რაცშეეხებასახელმწიფოშესყიდვებისგანხორციელებისფარგლებშიგამარტივებულშესყიდვებს 2019 წლის 01 იანვრიდანდღეისმდგომარეობითგაფომრებულია 220 (ორას ოცი) სახელმწიფოშესყიდვისშესახებხელშეკრულება, საიდანაცგამარტივებულიშესყიდვისსაფუძვლებიდანგამომდინარერაოდენობრივადნაწილდებაშემდეგნაირად:

 • განსაზღვრულიწლოვანებისავტოსატრანსპორტოსაშუალებები - 1 (ერთი) ხელშეკრულება;
 • დაყოფარაციონალურობისპრინციპით - 2 (ორი) ხელშეკრულება);
 • მონეტარულიზღვრისდაცვით - 76 (სამოცდათექვსმეტი);
 • წარმომადგენლობითიხარჯები - 55 (ორმოცდათხუთმეტი);
 • გადაუდებელიაუცილებლობით - 60 (სამოცი);
 • სახელმწიფოებრივიდასაზოგადოებრივიმნიშვნელობისღონისძიება - 20 (ოცი);
 • ნორმატიულიაქტითდადგენილიგადასახდელები - 4 (ოთხი);
 • ექსკლუზივი - 2 (ორი).

ამბულატორეიბისრეაბილიტაციისადასოფლისმხარდაჭრისპროგრამისფარგლებშიდადებულიხელშეკრულებებიერთიანდებიანსახელმწიფოებრივიდასაზოგადოებრივიმნიშვნელობისღონისძიებებისსაფუძვლითშესყიდვისხელშეკრულებებში, ხოლოიმსკოლებისრეაბილიტაციისსამუშაოები, რომლებიცტენდერისსაშუალებითვერიქნაშესყიდულიდაიდოგადაუდებელიაუცილებლობითგამოწვეულიგამარტივებულიშესყიდვისსაფუძვლით, რომელიცასევეაერთიანებსიმსამუშაოებს, რომელთაუმოკლესვადებშიგანხორციელებამნიშვნელოვანიიყომოსახლეობისთვის.

 

 

 

 

 

გააზიარე