ახალი ამბები

10 April 2019

პოლიეთილენის პარკების გამოყენება იკრძალება !

2018 წლის 14 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ იქნა №472 დადგენილება “ტექნიკური რეგლამენტის − პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“.