ახალი ამბები

10 April 2019

პოლიეთილენის პარკების გამოყენება იკრძალება !

2018 წლის 14 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ იქნა №472 დადგენილება “ტექნიკური რეგლამენტის − პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“.

08 იანვარი 2019

დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი